avow logo

AVOW

‘Y Wrecsam a Garem’ – Cynllun ar gyfer Wrecsam

social-media-logo www (2)

Rydym ni’n gweithio ar gynllun a fydd yn ffurfio presennol a dyfodol Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yn effeithio ar eich bywyd. A bywyd eich plant. A hyd yn oed bywyd eich wyrion a’ch wyresau.

Mae’n hynod o bwysig ein bod yn gwneud hyn yn iawn. Dyma pam yr ydym yn eich cynnwys chi bob cam o’r ffordd.

Mae ‘Y Wrecsam a Garem’ yn ymwneud â deall eich safbwyntiau ar y materion pwysicaf sy’n wynebu Wrecsam yn y dyfodol a’r camau yr ydych yn credu y dylai gwasanaethau cyhoeddus ar draws Wrecsam eu cymryd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Diolch i chi am eich cymorth hyd yma. Mae ffordd bell i fynd ac felly rydym yn gobeithio y byddwch yn parhau i ymwneud â hyn (trowch hyn yn ddolen i gofrestru) gan ein helpu i sicrhau’r dyfodol y carem i gyd.

Beth yr ydych wedi’i ddweud wrthym hyd yn hyn …

Cam 1 – Yn ystod tymor yr hydref 2016 fe ofynnom gwestiwn syml iawn: “sut yr hoffech chi i Wrecsam fod?”

Hefyd fe ofynnom beth allai fod yn rhwystr. A beth sydd angen i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau ei wneud i alluogi hynny i ddigwydd.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym 

Cafodd yr atebion eu cyfuno gyda gwybodaeth arall i gynhyrchu Asesiad Lles Wrecsam drafft.

Mae’n nodi’r prif faterion, yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Wrecsam – nawr ac yn y dyfodol – wedi ei seilio ar yr hyn yr ydych wedi ei ddweud wrthym, a’r hyn y mae data allweddol yn ei ddweud wrthym.

Cam 2 – Yn nechrau 2017 fe ofynnom i chi edrych ar yr asesiad drafft a dweud wrthym a oeddem wedi gwneud pethau’n iawn. Roeddem eisiau gwirio a oedd unrhyw beth ar goll neu unrhyw beth oedd angen i ni ei newid.

Dyma’r hyn ddywedoch chi wrthym

Plant a phobl ifanc yw ein dyfodol, ac felly mae’n bwysig eu bod yn cael dweud eu dweud hefyd.

Mae Senedd Yr Ifanc (Senedd Ieuenctid Wrecsam) wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc i gael eu safbwyntiau.

Dyma’r hyn ddywedasant wrthym

Rydym wedi defnyddio’r atebion a roddwyd gan bawb i gwblhau Asesiad Lles Wrecsam – i sicrhau ei fod yn adlewyrchu’r pethau sydd wir o bwys i bobl leol.

Dyma gopi o Asesiad Lles Wrecsam

Beth fydd yn digwydd nesaf…

Cam 3 – Dros y misoedd nesaf byddwn yn defnyddio Asesiad Lles Wrecsam, ac yn gweithio gyda grwpiau allweddol ar draws Wrecsam, i ddatblygu cynllun ar gyfer y fwrdeistref sirol.

Bydd yn nodi sut y bydd pawb yn gweithio gyda’i gilydd i greu ‘Y Wrecsam a Garem’. A’i enw fydd Cynllun Lles Wrecsam.

Cam 4 Yn nhymor yr Hydref 2017 byddwn yn gofyn i bawb edrych ar y cynllun drafft a dweud wrthym a ydym wedi gwneud pethau’n iawn.

Bydd yr hyn y byddwch yn ei ddweud wrthym yn cael ei ddefnyddio i gwblhau’r cynllun – i sicrhau ei fod yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau cywir ar gyfer Wrecsam ac yn tanlinellu’r ffordd orau i wasanaethau cyhoeddus a chymunedau weithio ynghyd i wella lles cenedlaethau’r dyfodol.

Bydd yn cael ei gyhoeddi yn Ebrill 2018. Unwaith y bydd wedi ei gyhoeddi, byddwn yn parhau i weithio gyda chi i gyflenwi’r cynllun.

Arhoswch yn rhan o hyn…

Nid ymarfer lle ‘gofynnir unwaith ac yna cewch gerdded i ffwrdd’ yw hwn. Rydym wedi gofyn am eich safbwyntiau ac yn eu defnyddio. Ac rydym yn awyddus i ddiolch i chi am eich cyfraniad hyd yma – rydych eisoes wedi gwneud gwahaniaeth.

Wrth i ni symud ymlaen, rydym am barhau ein sgwrs gyda chi.

Er mwyn parhau yn rhan o hyn ac i gael gwybod beth sy’n digwydd cofrestrwch eich cyfeiriad e-bost yma.

Mae eich llais yn bwysig. Cofrestrwch i barhau i ymwneud â hyn.

Canfyddwch fwy am yr hyn mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei wneud a pham.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design