avow logo

AVOW

Comisiynydd y Gymraeg a’r Trydydd Sector

Bu sawl un yn gofyn am effaith posibl Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 ar y trydydd sector yng Nghymru. Yn gyffredinol, mae’r Mesur yn:-

Mae Llywodraeth Cymru yn y broses o lunio safonau. Mae disgwyl i’r safonau ddod yn statudol ddiwedd 2014. Dros amser fe fydd y safonau hyn yn disodli cynlluniau iaith statudol.

Sut mae hyn am effeithio’r trydydd sector?

Mae’r Comisiynydd yn cydnabod pwysigrwydd y trydydd sector wrth hybu a hwyluso’r Gymraeg. Mae sefydliadau’r trydydd sector yn aml iawn yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r cyhoedd felly mae’n hanfodol bwysig eu bod yn cynnig gwasanaethau dwyieithog er mwyn cyfathrebu’n effeithiol a’r cyhoedd.

Caiff rhai mudiadau trydydd sector eu henwi yn y Mesur fel sefydliadau y bydd disgwyl iddynt gydymffurfio â’r safonau. Bydd angen i sefydliadau eraill gydymffurfio â gofynion fel amod derbyn arian cyhoeddus o dros £400,000 neu wrth weithredu ar ran sefydliad sy’n gymwys i gydymffurfio â safonau.

Yn draddodiadol, mae’r trydydd sector yn arloesi o safbwynt deall anghenion eu defnyddwyr a gweithredu’n gynhwysol. Golyga hyn fod nifer o sefydliadau eisoes yn cynnig gwasanaethau Cymraeg er nad oes gorfodaeth statudol arnynt i wneud hynny. Deallent fod llawer o fanteision dros gynnig gwasanaethau dwyieithog:

Wrth i siaradwyr Cymraeg ddod yn fwy hyderus i ofyn am wasanaethau dwyieithog, bydd pwysau cynyddol ar sefydliadau i ddarparu gwasanaethau dwyieithog. Bwriad Comisiynydd y Gymraeg yw hybu defnydd gwirfoddol y trydydd sector o’r Gymraeg ac annog siaradwyr Cymraeg i fanteisio ar y gwasanaethau hynny. Er mwyn gwneud hyn fe fydd yn rhaid adnabod bylchau i ennyn gwell dealltwriaeth o’r cymorth sydd ei angen ar y sector.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn awyddus iawn i gydweithio â phartneriaid i osgoi dyblygu gwaith mewn cyfnod economaidd anodd ac i wrando ar anghenion y sector. Rhan o waith y Comisiynydd yw trefnu hyfforddiant i sefydliadau er mwyn eu paratoi ar gyfer y newid mewn deddfwriaeth. Dros y misoedd nesaf mae uned trydydd sector Comisiynydd y Gymraeg yn paratoi ac yn ymgynghori ar raglen waith fydd yn manylu yn union sut fydd y Comisiynydd yn ymwneud â’r trydydd sector yng Nghymru rhwng 2013-15. Mae’r Comisiynydd yn awyddus iawn i dderbyn eich sylwadau ar y rhaglen waith, a byddwn yn hysbysebu sut gallwch leisio eich barn mewn rhifyn o Rhwydwaith yn y dyfodol.

Llwytho i lawr

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design