avow logo

AVOW

Social Enterprise Assist Cymru

Mae ceisiadau bellach ar agor

Yn dilyn tri chylch llwyddiannus iawn o gyllid, mae Cronfa Social Enterprise Assist yn lansio yng Nghymru am y pedwerydd tro ym mis Gorffennaf!  Os oes arnoch angen arian i dyfu, i ddod yn fwy cynaliadwy neu i gynyddu gallu eich busnes, ac rydych am gael cymorth mentora arbenigol i ganolbwyntio eich cyfeiriad a’ch cynlluniau twf, yna dylech fynd ati o ddifrif i ystyried gwneud cais ar gyfer y cyfle gwych hwn.  Mae pymtheg o fentrau cymdeithasol yng Nghymru eisoes wedi elwa ar y fenter buddsoddiad cymdeithasol leol hon, a dyma eich cyfle chi i ymuno â  nhw.  Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael pecyn cymorth a fydd yn cynnwys:

Gallai hyd yn oed y broses ymgeisio ei hun fod yn fuddiol, gan eich helpu i werthuso eich sefyllfa bresennol trwy gael adborth gan gyllidwyr. Mae buddsoddwyr o’r gorffennol yn gadarnhaol iawn am y broses a’r cymorth y maent yn ei       gael o’r cychwyn cyntaf, gan ei gweld yn ddefnyddiol ar gyfer datblygu cynllun busnes cadarn, sy’n hanfodol ar gyfer hirhoedledd a chadernid eu mentrau.  Rheolir Social Enterprise Assist Cymru gan Legal and General, CAF       Venturesome a Chanolfan Cydweithredol Cymru, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, Busnes yn y Gymuned a Sefydliad y Cyfarwyddwyr. Mae’r tîm sy’n gyfrifol am Social Enterprise Assist Cymru yn wir yn credu bod cyllid fforddiadwy, ar y cyd â chymorth busnes lleol, yn rhoi’r cyfle gorau i fentrau cymdeithasol lwyddo wrth gynyddu eu heffaith a rhoi hwb i’w cymunedau.

Bydd y ceisiadau’n agor ar 1 Gorffennaf ac yn cau ar 27 Awst. I wneud cais, ewch i wefan SE Assist Cymru.

Byddwn hefyd yn eich gwahodd i gymryd rhan yn y gweminarau y byddwn yn eu cynnal yn ystod ffenestr y cais, a fydd yn rhoi cyfle i chi ofyn cwestiynau a’ch helpu i baratoi eich cyflwyniad. Cynhelir y cyntaf ar 2.30pm ddydd Mercher 17 Gorffennaf. Rhowch wybod i Abi yn CAF Venturesome os hoffech ymuno â’r alwad yn aryan2@cafonline.org

elite-quote-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design