avow logo

AVOW

Cronfa Ymyrraeth Gynnar y Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Mae’r Comisiynydd Heddlu a Throsedd Arfon Jones yn lansio cynllun newydd yng Ngogledd
Cymru sydd wedi ei anelu at gefnogi prosiectau ymyrraeth gynnar yn yr ardal a fydd yn
ychwanegu at werth yr agenda ACE.
Mae’r Comisiynydd yn cydnabod bod gan yr Heddlu rôl hanfodol mewn cyflwyno ymyrraeth
gynnar yn lleol. Maent mewn sefyllfa unigryw i adnabod plant, teuluoedd ac unigolion sydd angen
cefnogaeth. Mae gwaith yr heddlu yn newid ac mae llai o waith yn ymwneud â throseddau
traddodiadol a mwy yn ymwneud â materion ehangach. Ymatebir yn fwy i achosion o
fresgusrwydd. Mae enghreifftiau yn cynnwys pan mae plant neu bobl ifanc yn mynd ar goll,
eu bod mewn perygl o gael eu cam-fanteisio neu gam-drin, fod ganddynt broblemau iechyd
meddwl neu amheuir fod trais mewn cartrefi lle mae plant yn bresennol.
Yn benodol, mae’r Comisiynydd yn cydnabod bod ymyrraeth gynnar yn ddull call o wario arian.
Mae’n gofyn am fuddsoddiadau bach er mwyn ymdrin â gwraidd y broblem, yn hytrach na chost
llawer mwy o ymdrin â’r sgil effeithiau. Mae’n ein galluogi i weithredu mewn modd llai ymwthiol
sy’n fwy cost effeithiol drwy raglen rianta. Er enghraifft, y costau mwyaf sylweddol oedd costau
yn ymwneud â cham-drin domestig, camddefnyddio sylweddau, plant mewn gofal, plant yn
methu ysgol ac ymddygiad troseddol a gwrth gymdeithasol.
Mae £100,000 ar gael gan y Comisiynydd bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf i ariannu
amrywiaeth o brosiectau gyda’r prif bwyslais ar ymyrraeth gynnar yng nghymunedau Gogledd
Cymru. Bydd rhaid i’r grant ganolbwyntio ar Fôn/Gwynedd, Conwy/Sir Ddinbych a Sir y
Fflint/Wrecsam. Buasem â diddordeb yn arbennig mewn prosiectau sy’n dangos cydweithio
ac arloesedd.
Meini Prawf Cymhwysedd a Nawdd
Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y nawdd rhaid i ymgeiswyr gwblhau mynegiant o ddiddordeb.
Bydd yr MD wedyn yn cael ei asesu a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i
gyflwyno Cynllun Busnes. Bydd rhaid i bob sefydliad sicrhau bod ganddynt bolisïau Iaith
Gymraeg, Cyfleoedd Cyfartal a Gwerthoedd Cymdeithasol mewn lle ac yn arbennig sut y byddant
yn cyfuno’r meysydd hyn i gyflwyniad y prosiect. Mae’n bwysig nodi fod y meini prawf ariannu
o 40% ar gael o’r Gronfa EIF. Bydd rhaid i ymgeiswyr ddarparu arian cyfatebol o 60%.
Eithriadau
Ni ellir defnyddio’r nawdd i ariannu unigolyn neu sefydliadau er elw.
Graddfeydd Amser
05/02/2018 – Manylion ariannu i holl ddarparwyr
28/02/2018 – Dyddiad cau ar gyfer MOD
02/03/2018 – Hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus i gyflwyno cynlluniau busnes
28/03/2018 – Dyddiad cau ar gyfer cynlluniau busnes
27/04/2018 – Rhyddhau cytundebau i ddarparwyr llwyddiannus
04/05/2018 – Dyddiad cau ar gyfer cytundebau wedi’u llofnod

 

cyflwyniad-i-gyg

mynegiant-o-ddiddordeb

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design