avow logo

AVOW

STAFF YSBYTY MAELOR WRECSAM YN ANNOG EU CLEIFION I GOFRESTRU AM GEFNOGAETH I ROI’R GORAU I YSMYGU AM DDIM DDYDD MERCHER 27ain o FEDI

STAFF YSBYTY MAELOR WRECSAM YN ANNOG EU CLEIFION I GOFRESTRU AM GEFNOGAETH I ROI’R GORAU I YSMYGU AM DDIM DDYDD MERCHER 27ain o FEDI

Fe fydd Smoke Free Wrexham a’r tîm resbiradol yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn manteisio ar y cyfnod cyn Stoptober i annog eu cleifion i roi’r gorau i ysmygu. Bydd cynghorwyr rhoi’r gorau i ysmygu a fferyllwyr wrth law ym mhrif dderbynfa’r ysbyty trwy gydol y dydd a byddant yn annog pobl i wneud cais am becyn rhoi’r gorau iddi a chynnig cyngor i’r rheiny sy’n awyddus i roi’r gorau iddi ym mis Hydref.

“Delyth Jones yw’r arweinydd tybaco ar gyfer Iechyd Cyhoeddus yng ngogledd Cymru,”Fe fyddwch chi’n teimlo’r manteision o roi’r gorau i ysmygu o’r diwrnod cyntaf. Nid yw’n unig am arbed arian. Fe fyddwch chi’n gwella’ch iechyd cyffredinol yn sylweddol; lleihau’ch risg o glefyd y galon a chanser. “

Gall stopio smygu hefyd eich helpu i ganolbwyntio ar weithgareddau mwy cadarnhaol yn eich bywyd. Bydd eich gallu ysgyfaint gwell yn eich helpu i ddod yn fwy egnïol yn gorfforol. Gall hyn yn ei dro gael effaith fuddiol ar eich iechyd a’ch lles meddwl.

Mae ysmygwyr o bob cwr o ogledd Cymru’n cael eu hannog i ymweld â gwefan www.stopia.cymru a thudalen Facebook. Mae hwn yn siop un stop sy’n cynnig dewis i ysmygwyr geisio am gefnogaeth sy’n addas ar eu cyfer yn lleol, boed yn becyn rhoi’r gorau iddi am ddim, canllaw cynhwysfawr i wasanaethau lleol neu lawr lwytho talebau y gellir eu hawlio mewn fferyllfeydd sy’n cymryd rhan yn lleol ar gyfer therapi amnewid nicotin a chefnogaeth.

Mae Ymgyrch Stopia Er Eu Mwyn Nhw’n ymgyrch farchnata gymdeithasol sy’n targedu ysmygwyr ar Facebook ledled y gogledd ac mae’r holl ysmygwyr yn cael eu hannog i hoffi’r dudalen fel y gallant gael cefnogaeth a chyngor ynghylch rhoi’r gorau i ysmygu.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design