avow logo

AVOW

Cyflogaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

TAFLEN WYBODAETH CYFRANOGWYR (Arolwg ar-lein cyflogwr)
Teitl y Prosiect: Arolwg o Dystiolaeth o Amrywiad o ran Telerau ac Amodau Contractau Cyflogaeth Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Comisiynwyd Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Prifysgol De Cymru, gan Lywodraeth Cymru i gynnal yr astudiaeth hon. Mae’r daflen hon yn cynnig gwybodaeth i chi am yr astudiaeth ac yn eich gwahodd i gymryd rhan.

Beth a ofynnir i mi ei wneud?

Hoffem i chi gymryd rhan mewn arolwg ar-lein am delerau ac amodau contractau cyflogaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Data Cymru, sydd â phrofiad helaeth mewn casglu a rheoli data gweithlu, fydd yn rheoli’r arolwg.

Bydd yr arolwg yn gofyn i chi nodi’ch diddordeb mewn cymryd rhan mewn cyfweliad dros y ffôn yn y dyfodol. Os ydych yn mynegi diddordeb, bydd y tîm ymchwil yn cysylltu â chi yn nes ymlaen a rhoi taflen wybodaeth wahanol i chi ei hystyried ac i ofyn cwestiynau.

Oes rhaid i mi gymryd rhan?

Nac oes, mae’n wirfoddol. Chi sy’n penderfynu a ydych am gymryd rhan ai peidio. Byddwch yn derbyn linc i gwblhau’r arolwg a chewch eich hysbysu ar y dechrau (a’ch atgoffa ar y diwedd) bod cwblhau’r arolwg yn golygu eich bod yn caniatáu i gyfranogi a gofynnir i chi roi tic yn y blwch i gadarnhau hynny, cyn symud ymlaen at gwestiynau’r arolwg. Os penderfynwch beidio â chymryd rhan, yna anwybyddwch y linc. Ni fydd o unrhyw anfantais i chi benderfynu peidio â chymryd rhan.

Cewch dynnu nôl o’r astudiaeth ar unrhyw adeg, heb roi rheswm a heb fod o unrhyw anfantais i chi. Bydd yn bosibl gofyn am i’ch data gael ei ddileu o’r prosiect hyd at fis ar ôl i chi gymryd rhan yn yr arolwg.

Beth ydy’r manteision posibl o gymryd rhan?

Ni allwn warantu unrhyw fanteision uniongyrchol i chi. Fodd bynnag, bydd y wybodaeth a rowch yn fodd i ni ddeall telerau ac amodau contractau cyflogaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Beth ydy’r risgiau a’r anfanteision posibl o gymryd rhan?

Bychan iawn ydy’r risgiau o gymryd rhan ac mae’n annhebygol o achosi gofid. Does dim rhaid i chi ateb unrhyw gwestiwn os nad ydych yn teimlo’n gyfforddus i wneud hynny a gallwch dynnu nôl unrhyw bryd. Os ydych yn dymuno trafod unrhyw fater, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion a welir ar ddiwedd y daflen wybodaeth hon.

A fydd yr hyn a ddywedaf wrth dîm yr astudiaeth yn gyfrinachol?

Bydd. Cedwir y wybodaeth a roddwch yn gyfrinachol.

Sylwer: Bydd angen riportio unrhyw ddatgeliad o weithgaredd anghyfreithlon / amhroffesiynol, unrhywbeth sy’n awgrymu y gallai rhywun gael ei niweidio, neu weithgareddau sydd angen eu riportio i’r awdurdodau priodol.

Beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth y mae’r tîm gwerthuso yn ei chasglu?  

Cyflwynir canfyddiadau’r astudiaeth hon i Lywodraeth Cymru a hefyd eu cyhoeddi mewn cylchgronau academaidd.

 phwy ydw i’n cysylltu os ydw i am gael rhagor o wybodaeth?

Os bydd gennych unrhyw gwestiwn am yr astudiaeth hon, cysylltwch â Dr Sarah Wallace, Uwch Gymrawd Ymchwil, sarah.wallace@southwales.ac.uk neu 01443 483882.

Petaech yn dymuno cwyno am unrhyw agwedd o’r astudiaeth, cysylltwch â Jonathan Sinfield, Swyddog Trefn Lywodraethu Ymchwil, Swyddfa Datblygu Ymchwil a Busnes, Prifysgol De Cymru ar 01443 484518 neu jonathan.sinfield@southwales.ac.uk.

Yr Athro Mark Llewellyn, Cyfarwyddwr WIHSC, sydd yn gyfrifol am y prosiect hwn. E-bost: mark.llewellyn@southwales.ac.uk neu ffonio 01443 483070.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design