avow logo

AVOW

Seibiant Tymor Byr I Ofalwyr

respcarers

CYNLLUN PEILOT NEWYDD I GEFNOGI GOFALWYR LEDLED GOGLEDD CYMRU

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi comisiynu Gofal Croesffyrdd Gogledd Cymru i ddarparu gwasanaeth cefnogi newydd i ofalwyr.

Bydd y prosiect peilot i Ogledd Cymru gyfan yn cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i ofalwyr ym Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Os oes gan ofalwr angen iechyd tymor byr, byddent yn gallu gofyn am gyfanswm o 12 wythnos o gefnogaeth seibiant (dros gyfnod o 12 mis) yn eu cartref i’w helpu i barhau gyda’u rôl ofalu. Gall ‘angen iechyd’ fod yn eang iawn ac mae’n cynnwys:

 

Mae’r gwasanaeth ar gael i ofalwyr o bob oedran, yn cynnwys gofalwyr sy’n rhieni. Mae Gofal Croesffyrdd Gogledd Cymru wedi’i gofrestru i ddarparu cefnogaeth (yn cynnwys gofal personol) i oedolion a phlant.

Meddai Rheolwr Cyffredinol Gofal Croesffyrdd Gogledd Cymru Alison Jones:

‘Mae’n bleser cymryd rhan yn y gwasanaeth hanfodol hwn i ofalwyr. Bydd yn amddiffyn lles y gofalwyr ac yn eu helpu i gadw’n iach mewn cyfnod pan mae hynny’n hanfodol iddynt. Edrychwn ymlaen at weithio gyda BCUHB i ddarparu’r prosiect gwerthfawr newydd yma.

Yn ddiweddar rydym wedi helpu gofalwr i gadw apwyntiad pwysig yn yr ysbyty. Os na fyddai’r prosiect ar gael, ni fyddai’r gofalwr yma wedi gallu mynd i’w hapwyntiad am nad ydy hi’n gallu gadael ei gŵr ar ei ben ei hun.

Mae ein Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr wedi eu hyfforddi i lefel uchel ac yn sensitif i bwysau emosiynol y gwaith o ofalu, ac rydym yn adeiladu perthnasau cryf sy’n llawn ymddiriedaeth. Yn ôl yr amcangyfrifon, mae gofalwyr di-dâl yn arbed £7.7 biliwn yng Nghymru, ac mae’n ymdrech go iawn iddynt fwrw ymlaen â’u rôl ofalu os ydynt wedi mynd yn sâl eu hunain.

Rydym yn annog unrhyw ofalwyr sy’n teimlo y gallent elwa o’r gwasanaeth yma i gysylltu â naill ai eu meddygfa leol, nyrsys bro neu’r tîm rhyddhau o’r ysbyty, neu’n wir unrhyw weithiwr proffesiynol ym maes iechyd fel bod modd cyfeirio’r achos ymlaen.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch:

Ffôn 01492 516435, e-bost: northwales@nwcrossroads.org.uk

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design