avow logo

AVOW

EICH GWASANAETH CHI, EICH DEWIS CHI

FIRE!YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS AR LEFEL Y gwasanaethau TÂN AC ACHUB

A DDARPERIR YNG NGOGLEDD CYMRU 2015-16 A THU HWNT

 

Hoffwn eich gwahodd i gymryd rhan yn ymgynghoriad cyhoeddus Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru. 

Mae hwn yn ymgynghoriad pwysig ar y gwasanaethau tân ac achub a ddarperir yng Ngogledd Cymru. 

Rydym yn ymroddedig i wneud Gogledd Cymru yn lle diogelach i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag o. Bydd eich barn chi ar ddyfodol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ein helpu i gynllunio’r math o wasanaeth y mae’r cyhoedd yn ei ddisgwyl.

Mae’r pwysau ariannol ar wasanaethau cyhoeddus yn golygu bod angen gwneud penderfyniadau anodd ynglŷn â sut i fodloni’r galw am wasanaethau ond gyda chyllidebau prinnach.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnig tri opsiwn – pa un sy’n cael eich cefnogaeth chi? Fel arall, efallai bod gennych awgrym gwell er mwyn darparu gwasanaethau tân ac achub fforddiadwy yng Ngogledd Cymru?

Hoffem i gymaint o bobl ag y bo modd gymryd rhan trwy ddweud wrthym beth hoffent hwy ei weld yn digwydd i’r gwasanaethau tân ac achub yn yr ardal dros yr ychydig flynyddoedd nesaf.

Cliciwch yma am grynodeb sydd yn rhoi trosolwg o’r materion. Mae gwybodaeth bellach a manylion cyswllt ar gael ar wefan yr Awdurdod.  www.gwastan-gogcymru.org.uk 

 Gallwch roi gwybod i ni beth yw eich barn chi trwy gwblhau’r arolwg byr http://goo.gl/wcykGz

 Rydym yn gwerthfawrogi bod eich amser yn werthfawr, ond dylai ond gymryd ychydig o funudau i gwblhau’r arolwg – nid ydym yn gofyn am unrhyw ddata personol a bydd pob ymateb i’r arolwg yn ddi-enw. Bydd yr ymatebion ond yn cael eu defnyddio i’n helpu ni i lunio amcanion at y dyfodol a bydd yr holl ddata a gesglir yn cael ei drin yn gyfrinachol.

 Y dyddiad olaf ar gyfer cwblhau’r arolwg yw 9fed Ionawr 2015.

Bydd yr Awdurdod yn ystyried ei gynlluniau i’r dyfodol yng ngoleuni’r ymatebion a dderbynnir cyn y dyddiad cau uchod, ac yn cyhoeddi Cynllun Gwella terfynol 2015-16 ar wefan yr Awdurdod erbyn 31ain Mawrth 2015.

Ar ran Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, diolch i chi am eich amser ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design