avow logo

AVOW

Ailystyried Seibiant ar gyfer Pobl a Effeithir gan Ddementia

‘Ailystyried Seibiant’ sy’n nodi’r materion a’r heriau y mae pobl sy’n dioddef o ddementia yn eu hwynebu wrth geisio a defnyddio gwasanaethau seibiant, gan nodi’n glir bod angen newid sylfaenol yn y ffordd mae seibiant yn cael ei ystyried a’i gyflwyno yng Nghymru.

Cyhoeddwyd yr adroddiad yn dilyn ymgysylltiad helaeth â phobl sy’n byw gyda dementia a gofalwyr ledled Cymru, yn ogystal ag adolygiad manwl o lenyddiaeth academaidd ac arferion cyfredol. Mae fy nghanfyddiadau’n dangos y gall seibiant hyblyg, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ddod ag amrywiaeth o fuddiannau i’w ganlyn, a bod dulliau arloesol yn aml yn gallu cyflawni canlyniadau gwell yn ogystal â gwell gwerth am arian. Er bod yr adroddiad yn canolbwyntio ar brofiadau pobl y mae dementia’n effeithio arnynt, bydd yn taro tant gyda phawb sy’n chwilio am gymorth seibiant.

Os na fydd y newid hwn yn digwydd, bydd ein gallu i gyflawni’r canlyniadau sydd wrth wraidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn cael ei gyfaddawdu, a bydd pobl sy’n cael eu heffeithio gan ddementia yn parhau i wynebu pwysau annerbyniol y gellir eu hosgoi ar eu hiechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol, a hynny gan beri anfantais fawr iddynt hwy eu hunain, a pheri costau diangen i wasanaethau cyhoeddus oherwydd y galw cynyddol am ofal a chymorth mwy cymhleth a hirhoedlog.

Mae’r adroddiad a’r atodiadau cysylltiedig ynghlwm, er gwybodaeth: ailystyried-seibiant-ar-gyfer-pobl-a-effeithir-gan-ddementia & rethinking-respite-annex-1-useful-information-and-practice-examples-cy

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design