avow logo

AVOW

Ail-ystyried Seibiant – Galwad am Ymarfer da

Ddwy flynedd yn ôl gofynnais i bobl a oedd yn byw gyda dementia am y sialensiau yr oeddynt yn eu hwynebu yn eu bywyd bob dydd a pha gamau y gellid eu cymryd i wella ansawdd eu bywydau.   Yr oedd eu profiadau hwy yn sail i’m hadroddiad Dementia: Mwy Na Dim Ond Colli’r Cof, a gyhoeddwyd yn 2016. Un o’r prif feysydd pryder a nodwyd yn yr adroddiad oedd diffyg gofal seibiant hyblyg, galluogol a phersonol.

Rwyf yn awr yn edrych ymhellach ar y mater hwn drwy ddarn o waith dan y teitl ‘Ail-ystyried Seibiant’. Mae sawl agwedd i’r prosiect, gan gynnwys cyfleoedd i ymgysylltu yn 2018 gyda phobl y mae dementia yn effeithio arnynt, ac rwyf wedi comisiynu Cymdeithas Astudiaethau Dementia ym Mhrifysgol Caerwrangon i gynnal adolygiad o lenyddiaeth a dadansoddiad o arfer da.

Os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw arfer da cysylltiedig, byddwn yn ddiolchgar pe gallech rannu’r manylion gyda mi drwy borth ar lein a gynhwyswyd yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/Ail-ystyried_Seibiant. Mae fformat templed arall hefyd ar gael ac wedi’i atodi i’r neges hwn, i’w ddychwelyd drwy e-bost neu drwy’r post at Brifysgol Caerwrangon (manylion cysylltu wedi’u cynnwys ar y ffurflen).

Os gwelwch yn dda, anfonwch unrhyw ymatebion erbyn  8 Rhagfyr 2017.

Caiff y wybodaeth a dderbyniwn o ganlyniad ei dwyn ynghyd ag elfennau eraill y prosiect a’u cyhoeddi mewn adroddiad yn 2018.

 

Diolch i chi ymlaen llaw am eich cefnogaeth gyda’r gwaith hwn, a fydd yn helpu i Ail-ystyried yr hyn y gall gofal seibiant fod a gwella bywydau pobl y mae dementia yn effeithio arnynt.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design