avow logo

AVOW

Atal Troseddu gan Bobl Ifanc

Welsh GovernmentCynigion i wella gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc o Gymru sy’n rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid, er mwyn sicrhau eu bod yn ailintegreiddio ac yn ailsefydlu’n effeithiol yn dilyn dedfryd gymunedol neu ddedfryd o garchar.

Dechrau’r cyfnod ymgynghori:05/02/2014

Diwedd y cyfnod ymgynghori:30/04/2014

Mae nifer o enghreifftiau o blant sy’n mynd yn rhan o’r system cyfiawnder ieuenctid oherwydd na lwyddwyd i ddiwallu’u hanghenion. Bydd y cynigion yn rhoi cyfle i gryfhau’r gefnogaeth sydd ei hangen ar y bobl ifanc , a’u helpu i dorri’r cylch dieflig o aildroseddu.

Bydd y cynigion ar gyfer Bil y Cynulliad yn canolbwyntio ar y grŵp penodol o bobl ifanc sydd fwyaf mewn perygl o aildroseddu ac o fynd ymhellach drwy’r system cyfiawnder ieuenctid ac i’r ddalfa.  Bydd hefyd yn sicrhau eu bod yn ailsefydlu’n effeithiol yn dilyn dedfryd o garchar, er mwyn rhoi’r cyfle gorau i’r bobl ifanc hynny yn y dyfodol. Un o brif gynigion y Bil fydd sefydlu Partneriaethau Rhanbarthol ar gyfer Ailintegreiddio ac Ailsefydlu. Bydd y rhain yn allweddol wrth sicrhau bod anghenion y bobl ifanc hyn yn cael eu nodi a’u diwallu.

  • 19 Mawrth 2014 – Llywodraeth Cymru, Swyddfa Merthyr Tudful, Rhyd-y-car, Merthyr Tudful CF48 1UZ
  • 8 Ebrill 2014 – Canolfan Ddatblygu Richard Ley, Upper Forest Way, Bro Abertawe, Abertawe SA7 0AN
  • 30 Ebrill 2014 – Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9RZ.

Anfonwch e-bost i’r cyfeiriad yma i archebu lle: crimeandjustice@cymru.gsi.gov.uk.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Ebrill 2014 ar un or ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein i ymateb

E-bost

crimeandjustice@wales.gsi.gov.uk

Post

Y Tîm Troseddu a Chyfiawnder Yr Is-adran Diogelwch Cymunedol Llywodraeth Cymru Parc Busnes Rhyd-y-car Merthyr Tudful CF48 1UZ

Gwybodaeth ychwanegol

Bydd unrhyw ymateb a anfonwch atom yn cael ei weld yn llawn gan staff Llywodraeth Cymru sy’n ymdrin â’r materion y cyfeirir atynt yn yr ymgynghoriad hwn. Mae’n bosibl y bydd aelodau eraill o staff Llywodraeth Cymru yn gweld yr ymateb hefyd, er mwyn eu helpu i gynllunio ymgynghoriadau ar gyfer y dyfodol.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyhoeddi crynodeb o’r ymatebion i’r ddogfen hon. Mae’n bosibl hefyd y byddwn yn cyhoeddi’r ymatebion yn llawn. Fel arfer, bydd enw a chyfeiriad (neu ran o gyfeiriad) yr unigolyn neu’r sefydliad a anfonodd yr ymateb yn cael eu cyhoeddi gyda’r ymateb. Mae hynny’n helpu i ddangos bod yr ymgynghoriad wedi’i gynnal yn briodol. Os nad ydych yn dymuno i’ch enw a’ch cyfeiriad gael eu cyhoeddi, nodwch hynny wrth i chi ddychwelyd eich ymateb.

Gellir gwneud cais am fersiynau o’r ddogfen hon mewn print bras, fformatau sain, mewn Braille neu mewn ieithoedd erai.

Dogfennau ymgynghori

Papur Gwyn – Atal Troseddu gan Bobl Ifanc (Maint ffeil: 547 KB)
Papur Gwyn – Atal Troseddu gan Bobl Ifanc (Fersiwn hwylus Ieuenctid) (Maint ffeil: 1.4 MB)
Atodiad A – Asesiad Effaith Rheoleiddiol (Maint ffeil: 129 KB)
Atodiad B – Templed ar gyfer Asesiad o’r Effaith ar Hawliau Plant (Maint ffeil: 458 KB)
Atodiad C – Ffurflen Ymateb i’r Ymgynghoriad (Fersiwn Word) (Maint ffeil: 75 KB)

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design