avow logo

AVOW

Diwrnod agored wedi ei ohirio i gefnogi gofynion plismona ychwanegol

Mae Diwrnod Agored Heddlu Gogledd Cymru oedd wedi ei drefnu i ddigwydd dydd Sadwrn, Mehefin3ydd wedi cael ei ohirio tan fis Medi er mwyn galluogi swyddogion i barhau i roi presenoldeb ychwanegol ar draws yr ardal a chefnogi gwrthderfysgaeth mewn rhannau eraill o’r wlad.

Dywedodd Prif Gwnstabl Mark Polin: “Ers yr ymosodiad erchyll ym Manceinion a chodi’r lefel o fygythiad cenedlaethol i un difrifol, mae aelodau o’r cyhoedd wedi gweld mwy o swyddogion ar batrôl, gan gynnwys rhai gan swyddogion arfog ar draws Gogledd Cymru.

“Mae’r Diwrnod Agored yn un o uchafbwyntiau’r flwyddyn i ni, ac o ystyried y gorffennol mae’n atyniad mawr i’n cymunedau lleol hefyd. Mae yna lawer iawn o gynllunio wedi cael ei wneud i baratoi ar gyfer y digwyddiad yn fewnol a gydag ein partneriaid felly mae gohirio’r diwrnod yn benderfyniad oedd yn anodd iawn i’w wneud ac rwyf yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra mae hyn yn ei achosi.

“Mae yna nifer fawr iawn o bobl yn cefnogi’r digwyddiad hwn, yn swyddogion heddlu, yn swyddogion gwirfoddol, timoedd arbenigol – gan gynnwys timau cŵn a thimau drylliau tanio, gwirfoddolwyr – gwirfoddolwyr a nifer fawr o gydweithwyr o asiantaethau partner sydd oherwydd yr amgylchiadau yn gorfod bod wrth eu gwaith ar draws Gogledd Cymru ar y dyddiad arbennig hwn yn tawelu meddwl y cyhoedd. Mae Swyddogion o Ogledd Cymru hefyd yn gweithio ar hyn o bryd gydag ein cydweithwyr o Fanceinion ac mae gennym swyddogion wedi eu hadleoli yn y ddinas. Rwyf yn hyderus byddai’r cyhoedd yn disgwyl i mi ddefnyddio’r holl adnoddau sydd gennym i gadw ein cymunedau’n ddiogel yn hytrach na chynllunio a chynnal y diwrnod agored, er gwaethaf pwysigrwydd y digwyddiad. Hyd yn oed os yw’r lefel bygythiad yn gostwng o ddifrifol cyn y digwyddiad byddai’n anodd sicrhau bod gennym yr adnoddau addas i warantu diwrnod llwyddiannus, ac rydym wedi gadael y penderfyniad at y munud olaf posibl dan yr amgylchiadau.

“Mae ein meddyliau gyda’r rheini a gollodd eu bywydau, eu teuluoedd a’u caredigion, a’r rhai a anafwyd yn yr ymosodiad disynnwyr nos Lun.

“Mae Heddlu Gogledd Cymru’n sefyll fel un gyda gweddill heddluoedd y Deyrnas Unedig ac asiantaethau eraill yn wyneb y bygythiad cenedlaethol a byddem yn gwneud popeth y gallem i gadw pobl mor ddiogel ag y gallwn ac i dawelu meddwl.

“Rydym yn parhau i gydweithio gyda’n partneriaid Plismona a Gwrthderfysgaeth sy’n ymchwilio i ymosodiad Manceinion ac yn casglu gwybodaeth i atal ymosodiadau pellach. Rydym hefyd yn gweithio yn agos gyda’r gwasanaethau brys, partneriaid awdurdodau lleol a’n cymunedau lleol.

“Roedd y digwyddiadau trist yr wythnos hon yn atgyfnerthu’r angen i ni gyd aros yn wyliadwrus. Ein cyngor yw i bobol aros yn wyliadwrus ond i beidio â dychryn ac i ddweud wrth yr heddlu am unrhyw ddigwyddiad amheus yn syth.”

Cafodd y penderfyniad i gynnal y digwyddiad ym mis Medi ei wneud i osgoi gwrthdrawiad gyda digwyddiadau eraill yn nyddiadur Heddlu Gogledd Cymru dros yr haf.

Riportiwch unrhyw beth amheus ar y llinell ffôn cyfrinachol Gwrthderfysgaeth ar 0800 789 321. Mewn argyfwng galwch 999 pob tro.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design