avow logo

AVOW

Cyfarfod Rhwydweithio Gogledd Cymru – Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant

Rhaglen Cydraddoldeb a Chynhwysiant (C & Ch) – Cyfarfod Rhwydweithio Gogledd Cymru – dydd Mercher 21 Mawrth 2018, Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno – 9am i 1pm 

Caiff prosiectau Cydraddoldeb a Chynhwysiant Llywodraeth Cymru eu hariannu am dair blynedd o 2017 i 2020 ac mae nifer o gyfarfodydd rhwydweithio eisoes wedi cael eu cynnal mewn rhannau eraill o Gymru er mwyn dwyn sylw at y gwaith y bydd pob prosiect yn ei gyflawni. Mae sesiynau o’r fath wedi bod yn ddefnyddiol i swyddogion allweddol mewn Llywodraeth Leol, Gwasanaethau Cyhoeddus a’r sector gwirfoddol er mwyn egluro sut y gall y prosiectau a ariennir gefnogi orau yr anghenion lleol a hwyluso sgyrsiau gyda rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymunedau.

Cynhelir y digwyddiad rhwydweithio nesaf yn Swyddfeydd Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno a bydd yn gyfle i chi:-

  1. Gael gwell dealltwriaeth o’r hyn y bydd pob un o’r prosiectau tair blynedd yn eu cyflawni yng Ngogledd Cymru, eu nodau, amcanion, allbynnau a chanlyniadau a’r modd y mae hyn yn cysylltu i’ch agenda chi;
  2. Datblygu gwell cysylltiadau gweithio gyda’r prosiectau C & Ch yn y dyfodol;
  3. Rhwydweithio gyda darparwyr a chydweithwyr yn y sector C & Ch ar draws y rhanbarth.

Yn dilyn cyflwyniadau rhagarweiniol gan bob prosiect, ceir cyfres o drafodaethau mewn grwpiau bychan i edrych ar y modd y gall y prosiectau a ariennir weithio yn y rhanbarth a’r modd y gellir sicrhau bod llais y cymunedau y mae’r prosiectau’n gweithio â nhw yn cael eu clywed. Ceir cinio ysgafn i gloi’r digwyddiad.

Cynhelir sesiwn dilyn-i-fyny ar gyfer staff Llywodraeth Cymru a’r Cydlynwyr Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol yn unig yn y prynhawn.

I DREFNU EICH LLE, CWBLHEWCH Y FFURFLEN SYDD YNGHLWM OS GWELWCH YN DDA A’I HANFON YN ÔL AT:- Robin.grossmann@gov.wales

Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, cysylltwch gyda Mandy Burrows (ar gyfer Wrecsam, Sir Y Fflint neu Sir Ddinbych) neu Tony Wyn Jones (ar gyfer Môn, Gwynedd neu Gonwy).

21st-march-booking-form-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design