avow logo

AVOW

Cludiant Cleifion Difrys: Y Darlun Ar Draws Cymru

Mae adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned (CICau) yng Nghymru, yn amlygu’r gwelliannau sydd eu hangen i’r ddarpariaeth cludiant cleifion difrys ar draws Cymru.

Mae’r adroddiad yn seiliedig ar arolwg o’r Byrddau Iechyd yng Nghymru, a fwriadwyd i fynd i’r afael â rhai o’r cwestiynau a’r pryderon a grybwyllwyd gan gleifion.

Mae’r ymatebion i’r arolwg yn amlygu absenoldeb fframwaith clir, sy’n galluogi staff y rheng flaen i wneud penderfyniadau cadarn, o ran pryd a sut i gynorthwyo pobl sy’n wynebu sialensiau wrth deithio i wasanaethau GIG ac oddi yno. Mae Bwrdd CICau wedi canfod yr angen am ganllawiau cliriach i staff GIG a chleifion, er mwyn sicrhau bod cleifion mewn sefyllfaoedd bregus yn cael cymorth i gyrchu’r gofal sydd angen arnynt ac i ddychwelyd adref yn ddiogel.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at yr ymagwedd wahanol a gymerir at gyflenwi cludiant i bobl sy’n cyrchu gofal yn yr ysbyty a thu allan i’r ysbyty, ac mae’n galw am i’r ddarpariaeth yn y dyfodol i fod yn seiliedig, yn bennaf, ar anghenion y claf.

Dywedodd Mutale Merrill OBE, Cadeirydd Bwrdd CICau:

“Yr wyf yn ddiolchgar iawn yn wir i’r holl ddefnyddwyr gwasanaethau sydd wedi rhannu eu profiadau o’r gwasanaeth gyda’r CICau, ac i aelodau a staff CICau am yr amser a’r gofal a gymerwyd i goladu’r wybodaeth, sy’n ffurfio’r adroddiad pwysig hwn. Edrychwn ymlaen yn awr at weithio gyda chleifion, Byrddau Iechyd, cyrff gwirfoddol a chymunedau lleol, i ddefnyddio canfyddiadau’r adroddiad fel sail i wella gwasanaethau a gwella profiadau cleifion a gofalwyr.”

Cludiant Cleifion Difrys: Y Darlun Ar Draws Cymru: non-emergency-patient-transport-022018-c-final-report

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design