avow logo

AVOW

Rheolau newydd ar gyfer Tendro

Bydd y rheolau newydd ar gyfer tendro yn effeithio ar ddarparwyr yn fwy na’r disgwyl. Bydd y newidiadau yn arwyddocaol yn arbennig ar gyfer y rhai sy’n tendro am gytundebau gyda gwerth blynyddol cyn ised â £87,000. Bydd y newidiadau hyn yn digwydd ar gyfer pob tendr wedi ei gyhoeddi ar neu ar ôl y 26ain o Chwefror 2015.

Mae Tendering for Care yn paratoi Canllaw ar gyfer y Rheolau newydd. Os ydych chi am gael gwybod pan mae’r Canllaw yn barod, anfonwch e-bost i courses@tenderingforcare.com. Rhowch eich enw, sefydliad, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Ysgrifennwch “Canllaw ar gyfer y rheolau tendro” yn y blwch testun.

Os ydych chi am ddod i wybod mwy, bydd ein cyrsiau ar gyfer mis Mawrth ar y dyddiadau isod, neu bydd posib i chi drefnu cwrs “mewnol”.

Bydd y cyrsiau hyn yn rhoi’r wybodaeth hanfodol y bydd arnoch ei hangen er mwyn tendro’n llwyddiannus yn 2015, dan y Rheolau newydd:

Dydd Llun 16eg o Fawrth “Y Llam Ymlaen Nesaf” – bydd y cwrs yma yn helpu i chi ddeall y broses, y rheolau newydd a beth fydd angen i’ch strwythur a systemau busnes a threfn ddangos.

Dydd Mercher y 18fed o Fawrth “Holiaduron Cyn Cymhwyso Effeithlon” – Dyma ble mae llawer o ddarparwyr yn methu. Mae’r cwrs yma’n egluro beth ydy hyn a sut mae sicrhau eich bod chi’n mynd ymlaen at yr ail gam, neu fynd i mewn i Fframwaith.

Dydd Llun 23ain o Fawrth “Ffordd Gyfreithiol o Drin Datganiadau Dull” – Mae’r tendr ei hun yn gofyn i chi ateb nifer o gwestiynau. Mae’r ffordd o wneud hyn yn llwyddiannus wedi newid yn sylweddol dros y misoedd diwethaf. Bydd y cwrs yma yn edrych yn fanwl ar atebion llwyddiannus a’r rhai a fethodd a bydd yn helpu i chi ddeall mewn manylder sut i sicrhau sgôr uchel.

Manylion llawn: http://www.tenderingforcare.com/training/tendering-training-2015/care-tendering-courses-open

Mae’r tri chwrs ar gael “yn fewnol” hefyd (wyneb yn wyneb), ac wedi eu haddasu ar gyfer eich anghenion chi; bydd hefyd posib eu darparu nhw ar lein.

Mae pob cwrs gan TfC wedi eu gwirio gan Datblygu Proffesiynol Parhaol (CPD).

Cysylltwch â ni er mwyn trafod hyfforddi neu unrhyw agwedd o waith tendro yn cynnwys adolygu tendro, ysgrifennu tendr, delio â threfnu, systemau a threfn angenrheidiol fel sail i dendro llwyddiannus, polisïau sydd wedi ennill tendrau yn y gorffennol, gweithio ar y cyd/mewn partneriaeth:

Ffôn: 01629 57501

Facs: 01629 584972

E-bost: info@tenderingforcare.com

TfC ydy’r unig sefydliad sydd wedi canolbwyntio yn unig ar dendro a chaffael ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Os oes arnoch chi eisiau ennill, dewch at yr arbenigwyr.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design