avow logo

AVOW

Faint mae’r sector gwirfoddol yn ei gyfrannu at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth (CMC) Gogledd Cymru?

Mae’r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol yn datgan fod CMC (Cynnyrch Mewnwladol Crynswth) Gogledd Cymru yn £10.4 biliwn yn 2011[2]. Fodd bynnag, nid yw’r ystadegau yn dweud faint o hyn sydd yn sgil y sector gwirfoddol. Teimlwn ei bod yn bwysig i’r sector allu arddangos ei werth ac mae’r cyfraniad i’r economi leol yn un ffordd o wneud hyn.

Gan nad yw’r ystadegau cenedlaethol yn cofnodi’r sector y mae cyrff a busnesau yn perthyn iddo, mae angen cynnal arolwg annibynnol er mwyn darganfod beth yw cyfraniad y sector gwirfoddol. Gan hynny rwyf yn gofyn i chi lenwi’r holiadur amgaeëdig. Bydd hyn yn fy ngalluogi i wneud rhai amcangyfrifon i ddangos gwerth y sector yng Ngogledd Cymru.

A fyddech gystal â rhoi eich atebion yn y ddogfen word a’i e-bostio yn ôl ataf. Fel arall, gallwch ei phrintio, ysgrifennu eich atebion arni a’i hanfon yn ôl ataf i’r cyfeiriad isod. Tybiaf y bydd yn cymryd oddeutu 25 munud i chi ei gwblhau a cheir cyfarwyddiadau yn yr holiadur.

Mae’r gwaith yma yn cael ei wneud mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru ac mae’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol wedi cael eu hysbysu o’m gwaith. Bydd y canlyniadau yn cael eu defnyddio i ddangos i gyrff cyhoeddus a phobl sy’n gwneud penderfyniadau fod angen iddynt gymryd y sector gwifoddol o ddifrif. Byddant hefyd yn ffurfio rhan o’m hastudiaethau PhD yn yr Ysgol Fusnes ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam.

Cedwir eich gwybodaeth yn gyfan gwbl gyfrinachol. Os byddwch yn newid eich meddwl, gallwch gysylltu â mi a byddaf yn hepgor eich ymateb unrhyw adeg. Nid yw’r astudiaeth yn cynnwys unrhyw risg nac yn rhoi unrhyw fudd.

Mae’r categorïau i ddisgrifio amcanion a buddiolwyr mudiadau yn defnyddio geiriau o ddibenion elusennol ac ni fwriedir iddynt ardystio safbwynt penodol o bobl na grwpiau o bobl. Os na allwch gael at yr holiadur, rhowch wybod i mi a gallaf ei ddarparu mewn fformat arall.

Anfonir crynodeb o’r canfyddiadau i bawb sy’n ymateb, ac fe’u gwahoddir i gwrs hyfforddi am ddim ar Sut i amcangyfrif cyfraniad cyrff gwirfoddol tuag at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth rhanbarthol.

Questionnaire

Mehdi Hasan

Ymchwilydd PhD

Ysgol Fusnes

Prifysgol Glyndŵr

Wrecsam

LL11 2AW

ebost: m.hasan@glyndwr.ac.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design