avow logo

AVOW

Michael Sheen yn ymuno â WCVA fel ei Lywydd newydd

wcva-logo-4-colour

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) wrth ei fodd o gyhoeddi bod un o actorion mwyaf blaenllaw Cymru ac ymgyrchydd brwd dros gyfiawnder cymdeithasol wedi ymuno â’r mudiad fel ei Lywydd.

 

RM and MS

OBE gyda Phrif Weithredwr WCVA Ruth Marks

Mae Michael Sheen OBE wedi derbyn rôl Llywydd anrhydeddus WCVA ac fe fydd yn chwarae rhan bwysig yng ngwaith cyhoeddus y corff cenedlaethol arweiniol i’r trydydd sector yng Nghymru.

Cynhaliodd WCVA adolygiad strategol o’i waith y llynedd, ac ar ôl ymgynghori â’i aelodau a’i bartneriaid, lluniodd weledigaeth at y dyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ac yn gwella llesiant i bawb.

Mae gan Michael ddiddordeb mawr yn yr economi gymdeithasol ac mae’n ymwneud yn helaeth â nifer o fudiadau a mentrau drwy ei ddyngarwch, ei eiriolaeth a’i waith ymgyrchu personol. Mae Michael hefyd yn Noddwr/Llysgennad ar gyfer sawl mudiad ardderchog yn y trydydd sector, gan gynnwys ei rôl fel Llysgennad UNICEF UK, Noddwr Social Enterprise UK, Streetfootball Wales, Undebau Credyd Cymru, End Youth Homelessness Cymru a nifer o fudiadau lleol pwysig ym mro ei febyd, Castell-nedd Port Talbot.

Mae ef wedi ymgyrchu a chodi llais dros faterion gan gynnwys digartrefedd, tai, ffracio, Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol ac mae’n gefnogwr brwd o’r Gwasanaeth Iechyd a darpariaeth gwasanaethau gan y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, sydd i gyd yn taro tant clir â chyfeiriad strategol WCVA.

Mae’r gŵr o Gastell-nedd Port Talbot wedi ennill sawl gwobr am ei waith ar y sgrin ac ar y llwyfan. Cyhoeddwyd yn eang ddiwedd y llynedd ei fod yn bwriadu chwarae mwy o ran mewn gweithredu lleol ym Mhort Talbot, tref ei fagwraeth, gan adeiladu ar y cynhyrchiad bythgofiadwy (2011) o The Passion gyda National Theatre Wales a oedd yn cynnwys cannoedd o wirfoddolwyr ac a ddenodd filoedd mwy i’r dref.

Wrth dderbyn y rôl, dywedodd Michael Sheen: ‘Rwy’n eithriadol o falch o’r gwaith rhagorol a wneir gan unigolion, mudiadau a chymunedau ledled Cymru yn y trydydd sector ac wrth ymgymryd â rôl y Llywydd anrhydeddus fy ngobaith yw y gallaf gynnig fy llais i’r sector, herio a chwarae fy rhan!

‘Bwriadaf ddefnyddio fy rôl i fynd ati i herio a chefnogi WCVA yn yr effaith mae’n ei chael a’r rôl mae’n ei chwarae yn cefnogi’r gymuned ac yn sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig yn lleol yn ogystal â’r angen am arweinyddiaeth genedlaethol. Gyda’n gilydd gobeithiaf y gallwn hybu a hyrwyddo’r rheini sy’n ysgogi newid go iawn yn eu cymunedau, ennyn mwy o gefnogaeth dros adnoddau a pholisïau cynaliadwy, gan hefyd godi lefel yr uchelgais o ran yr hyn y gallwn ei gyflawni drwy economi gymdeithasol yng Nghymru.’

Ni ddylid drysu rôl Llywydd elusen â rôl ymddiriedolwr neu aelod o Fwrdd. Rôl anrhydeddus yw hi a gyflawnir fel arfer gan rywun blaenllaw ac adnabyddus, ond does gan y rôl ddim statws cyfreithiol o fewn trefn lywodraethu’r mudiad.

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA Ruth Marks: ‘Rydym wrth ein boddau bod Michael Sheen wedi cytuno i fod ein Llywydd ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at weithio gydag ef fel hyrwyddwr dros y trydydd sector yng Nghymru. Mae ei ddiddordebau yn taro tant cryf â diddordebau WCVA a’r sector ehangach. Nod WCVA yw ysgogi newid positif drwy gysylltu, galluogi a dylanwadu ynghyd â’n haelodau a’n partneriaid. Gall ein Llywydd newydd ein helpu i gyflawni hyn, fel rhywun sy’n adnabyddus ledled y byd am gefnogi tegwch, cydraddoldeb, a chyfiawnder cymdeithasol.’

 

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design