avow logo

AVOW

Mesur a Rheoli Eich Gwerth Cymdeithasol – Gogledd Cymru

downloadbu Mantell Gwynedd, y Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) yng Ngwynedd, yn gweithio’n agos efo mudiadau ers 2015 i fesur a rheoli eu gwerth cymdeithasol. Yn 2017, buom yn llwyddiannus gyda chais am gyllid o’r Gronfa loteri Fawr Cronfa Sgiliau’r Trydd Sector. Mewn partneriaeth gyda merdwrn Môn, Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC), Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (DVSC), cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) a chymdeithas Musiasau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW), byddwn yn sicrhau y gall eich CGS lleol eich cynghori a’ch cefnogi a’ch cefnogi i fesur eich gwerth cymdeithasol wrth fynd ymlaen.

Fel rhan o’r cyllid hwn, mae cyfle cyffrous i 30 o fusiadau (5 o bob sir ynb Ngogledd Cymru) fesur a rheoli eu gwerth cymdetihasol. Mae hwn yn gyfle arbennig i weithio hefo’r CGS a Social Value Cymru i fesur eich effaith er mwyn dnagod y newidiadau yr ydych yn eu creu ym mywydau pobl. Yn ogystal â hyn, byddwn yn gweithio’n agos efo’r Pwyllgor Rheoli i sicrhau bod y gwerth cymdeithasol sy’n cael ei ganfod gan eich cleientiad a’ch buddiolwyr yn ddefnyddiol o ran sut y gwneir penderfyniadau.

Gyda’r fframwaith deddfwriaethol newydd yng Nghymru, mae hwn yn gyfle i ddangod sut mae eich mudiad yn dilyn prif egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (cymru) 2014 drwy sicrhau bod eich cleientiaid yn ganolog i bopeth a wnewch, a’u bod yn chwarae rhan yn eich posesau penderfynu.

Er nad grant ariannol mo hwn, mae’r cymorth sydd ar gael yn fuddsoddiad gwerth chweil i’ch mudiad. Felly darllenwch y canllawiau hyn yn ofalus os gwelch yn dda, ac os ydych yn dymuno ymgeisio, anfonwch ffurflen gais wedi’i chwblhau ynbhyd â chopi o unrhyw ddogfennau a fynnir.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ydy 5pm, dydd Gwener 16eg Mawrth 2018.

Ffurflen Gais:  ffurflen-gais-application-form

Canllawiau:  canllawiau-social-value-cymru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design