avow logo

AVOW

(English) Learning Disability Wales’ NEW Membership Scheme

I’n haelodau llawn gwerthfawr 

Mae eich aelodaeth nawr am ddim! 

Hoffem ddiolch i chi am eich cefnogaeth barhaus fel aelod gwerthfawr o Anabledd Dysgu Cymru. Dydy ein llais, ein gwaith ac effaith yr hyn a wnawn ddim ond mor gryf â nifer ac amrediad yr aelodau sydd gennym.

Wrth feddwl am sut i gynyddu ein heffaith rydym wedi gwneud rhai newidiadau cyffrous yr ydym eisiau sôn amdanyn nhw wrthych chi.

Fe fydd aelodaeth Anabledd Dysgu Cymru yn rhad ac am ddim o Ebrill 2017. Pam? Dydyn ni ddim eisiau i ffioedd fod yn rhwystr i helpu unrhyw un rhag gwella eu dealltwriaeth i hawliau plant, pobl ifanc ac oedolion ag anabledd dysgu neu sut y dylai gwasanaethau da blaengar fod. Rydym hefyd eisiau i Anabledd Dysgu Cymru allu cysylltu’n fwy ffurfiol gydag unrhyw gorff neu unigolyn sydd yn rhannu ein gweledigaeth o ddyfodol gwell i bobl ag anabledd dysgu.

Fe fydd dau gategori o aelodaeth: Llawn a Chyswllt. Mae Aelodaeth Llawn ar gyfer cyrff trydydd sector sy’n gweithio yng Nghymru ac fe fydd gennych hawliau pleidleisio i ddylanwadu ar waith Anabledd Dysgu Cymru. Mae Aelodaeth Cyswllt yn agored i unrhyw gorff, cwmni neuunigolyn arall.

Mae bod yn aelod yn golygu eich bod yn addo cefnogi gweithgareddau Anabledd Dysgu Cymru ac yn cynnal ein gwerthoedd a’n Siarter Hawliau.

Rydym yn gobeithio y gallwn barhau i ddibynnu arnoch fel aelod. Helpwch ni i ehangu a chynyddu ein haelodaeth, adeiladu cysylltiadau cryfach a bod mewn gwell sefyllfa i gynrychioli cyrff ac unigolion ar draws Cymru.

Beth fyddwch yn ei gael am eich aelodaeth am ddim? 

Fel aelod llawn fe fyddwch yn derbyn y manteision canlynol:

  1.   Cyfleoedd i ddod yn ymddiriedolwr a phleidlais a llais yn ein CCB.
  2.  Eich barn a’ch pryderon yn cael eu hadlewyrchu  nein gweithgareddau i ddylanwadu ar bolisi.
  3. Mynediad braint i’n hyfforddiant a digwyddiadau, gyda chyfraddau gostyngedig a blaenoriaeth wrth archebu.
  1. Mynediad braint i’n hyb wybodaeth.

Yn eich mewnflwch fe fyddwch yn derbyn

Ac yn rhoi i chi:

A’r erthyglau arferol y gall unrhyw ddilynwr ein cyfryngau eu mwynhau:

  1. Blaenoriaeth wrth archebu i gymryd rhan mewn fforymau, rhwydweithiau a gweithdai ymgynghori yn canolbwyntio ar bynciau y byddwn yn eu trefnu.
  2. Blaenoriaeth i gael eich ystyried fel partner mewn unrhyw geisiadau am gyllid ar gyfer prosiectau newydd yr ydym yn eu paratoi.

Pa newidiadau sydd yna i aelodaeth? 

Rydym eisiau parhau i godi trafodaeth, gofyn y cwestiynau heriol a rhannu afer da trwy’r wefan newydd a’r cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Fe fyddwn yn gwneud hyn trwy gymsygedd mwy cyfoethog o erthyglau byrrach, blogiau a fideos.

Beth sy’n digwydd nesaf? 

Rydym yn amgau ffurflen aelodaeth ac yn edrych ymlaen at ei chael yn ôl wedi ei llenwi. Fe fydd gwneud hynny yn cymryd llai na 5 munud o’ch amser ac yn rhoi manteision i chi am 3 blynedd!

Mae llenwi’r ffurflen yn hanfodol os ydych eisiau parhau i dderbyn manteision bod yn aelod o Anabledd Dysgu Cymru: key-rights-and-values-easy-read-2012-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design