avow logo

AVOW

Crynodeb wythnosol Gofal Cymdeithasol Cymru

Datganiad ysgrifenedig: Ddiwrnod Cenedlaethol Hawliau Gofalwyr 2019 – Llywodraeth Cymru
Julie Morgan, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Hawliau Gofalwyr, hoffwn dalu teyrnged i’r bobl sy’n gofalu am eraill oherwydd cariad yn hytrach nag am wobr faterol. Pobl yn gofalu am deulu a ffrindiau yw sylfaen cymdeithas gytbwys. Bydd pob un ohonom yn mynd drwy gyfnodau yn ei bywydau pan fydd angen rhywfaint o ofal arnom, a bydd y rhan fwyaf ohonom yn gorfod gofalu am rywun agos ar ryw adeg neu’i gilydd.

“Wrth i’r boblogaeth heneiddio, mae gofalwyr hefyd yn heneiddio – mae’n teimlo fel ein bod ni’n rhuthro tua’r dibyn” – Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr, mae Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad Cenedlaethol yn galw ar i Lywodraeth Cymru gymryd camau pendant i sicrhau bod gan ofalwyr yr hawliau a’r gefnogaeth a addawyd o dan ddeddfwriaeth Llywodraeth Cymru yn 2014.

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Gofalu am ein dyfodol Ymchwiliad i effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyr – Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

Y gyfraith ar ofal a chymorth: hawliau gofalwyr
Llywodraeth Cymru
Yn esbonio’r hawliau sydd gan ofalwyr di-dâl o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Rhaglen Plant Iach Cymru (cysylltiadau gyda phlant): Ebrill i Mehefin 2019 – Llywodraeth Cymru
Mae’r Rhaglen Plant Iach Cymru yn rhaglen iechyd cyffredinol ar gyfer pob teulu gyda phlant oed 0 i 7 ar gyfer Ebrill i Mehefin 2019.

Gwaharddiad gweithiwr gofal preswyl i blant wedi cael ei ymestyn am dri mis – Gofal Cymdeithasol Cymru
Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Wrecsam, sydd wedi’i wahardd dros dro, wedi cael ei atal rhag gweithio mewn swydd gofal cymdeithasol gofrestredig yng Nghymru am dri mis arall, ar ôl i banel addasrwydd i ymarfer gwrdd i adolygu ei achos yr wythnos ddiwethaf.

Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi canllawiau newydd ar weithio gyda chyflawnwyr trais, cam-drin domestig a thrais rhywiol – Llywodraeth Cymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer pobl sy’n dod i gysylltiad â chyflawnwyr trais, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn eu gwaith bob dydd.

Heriau mawr o hyd i Fwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg – Arolygiaeth Gofal Iechyd 
“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o’r trefniadau llywodraethu ansawdd.

Cymru yn parhau i wario mwy ar wasanaethau cyhoeddus allweddol – Llywodraeth Cymru
Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi croesawu ffigurau swyddogol sy’n dangos bod Cymru’n parhau i fuddsoddi mwy mewn gwasanaethau cyhoeddus allweddol na rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig.

Dioddefwyr a goroeswyr cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu gadael i lawr gan system dameidiog – Swyddfa Archwilio Cymru 
Mae gwasanaethau’n anghyson, yn gymhleth ac yn fyrdymor, ac mae dioddefwyr a goroeswyr yn ei chael yn anodd cael y cymorth y mae ei angen arnynt.

Cyhoeddiadau, galwadau a digwyddiadau

Cyrsiau Plant yng Nghymru:

•    Offer ar gyfer newid: Hybu lleisiau pobl ifanc wrth asesu ac mewn ymyriadau (Caerdydd, 28 Tachwedd)
•    Camfanteisio Troseddol a Rhywiol ar Blant (Caerdydd, 29 Tachwedd)

Cinio rhwydweithio a dosbarth meistr ar gyfer rheolwyr cartrefi gofal ledled Cymru yn ystod gynhadledd gwelliant cenedlaethol – Cartrefi Gofal Cymru (Casnewydd, 26 Tachwedd)

Seminar ar Ymchwil Strôc, Arloesi, a Gofal (Caerdydd, 27 Tachwedd)

Cynhadledd Flynyddol WLGA 2019 (Caerdydd, 28-29 Tachwedd) GOHIRIWYD 

Gwobrau Arloesi MediWales (Caerdydd, 4 Rhagfyr)

Ar Goll Mewn Gofal: 20 Mlynedd (Caerdydd, 11 Rhagfyr)

Diwrnod y Gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru  (Caerdydd, 19 Mawrth)

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru – Gorllewin a Chanolbarth Cymru (Sir Gaerfyrddin, 24 Mawrth)

IMPACT: Dysgu o’r da a’r drwg o gyd-gynhyrchu gyda gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru – Gogledd Cymru (Conwy, 8 Gorffennaf)

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design