avow logo

AVOW

Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Mae’r Cynllun Cymunedau yn disodli’r Gronfa Cymunedau Tirlenwi. Bydd prosiectau’n parhau i elwa ar unrhyw gymorth a ddyfernir o dan y Gronfa Cymunedau Tirlenwi cyn 31 Mawrth 2018.

Mae cyfnod pontio o ddwy flynedd er mwyn i brosiectau o dan y Gronfa Cymunedau Tirlenwi yng Nghymru gael eu cwblhau ac er mwyn i’r holl gyllid o dan y Gronfa honno yng Nghymru gael ei wario. Mae’r cyfnod pontio yn para rhwng 1 Ebrill 2018 a 31 Mawrth 2020.

Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol mewn ardaloedd sy’n cael eu heffeithio pan fydd gwastraff yn cael ei waredu drwy safleoedd tirlenwi.

Mae’r Cynllun Cymunedau a lansiwyd ym mis 1 Ebrill 2018 a bydd yn cael ei reoli gan gorff dosbarthu, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC). Bydd ffurflenni cais a chanllawiau ar gael ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru o ddiwedd mis Ebrill ymlaen, yn barod ar gyfer lansio’r cylch cyntaf o geisiadau ar gyfer y cynllun: Dylid anfon unrhyw ymholiadau i LDTgrants@wcva.org.uk.

Prosiectau

Bydd cyllid o £1.5m yn gyfanswm y flwyddyn yn cael ei roi i brosiectau a fydd yn cefnogi:

1. Bioamrywiaeth – diogelu a hyrwyddo rhywogaeth benodol neu gynefin penodol lle y gwelir bioamrywiaeth naturiol.

 • Helpu rhywogaethau brodorol, peillio a phlannu
 • Adfer, cynnal a gwella cynefinoedd naturiol
 • Ennyn a chefnogi cyfranogiad a dealltwriaeth er mwyn i fioamrywiaeth ymwreiddio

2. Lleihau gwastraff a dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi – hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir

 • Annog pobl i ailddefnyddio, adfer, ailgylchu ac atal gwastraff
 • Lleihau gwastraff bwyd a chefnogi mentrau fel compostio
 • Gwaith ymgysylltu a meithrin dealltwriaeth fel y bo gwastraff yn cael ei ystyried yn adnodd

3. Gwelliannau Amgylcheddol – dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle.

 • Creu mannau gwyrdd cymunedol a chefnogi seilwaith gwyrdd
 • Adfer mannau sydd wedi’u hesgeuluso ac sydd mewn cyflwr gwael er mwyn i gymunedau fedru eu hailddefnyddio
 • Cynnal neu wella cyfleusterau cymunedol, er enghraifft, neuaddau cymunedol.

Canolbwynt Daearyddol

Canolbwynt daearyddol y cynllun yw pum milltir o amgylch safle tirlenwi (tan i warediadau trethadwy gael eu cwblhau) a phum milltir o amgylch gorsaf trosglwyddo gwastraff sy’n anfon o leiaf 2,000 o dunelli i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn. Diben pennu canolbwynt o’r fath yw ceisio cydnabod y cymunedau hynny yr effeithir arnynt fwyaf oherwydd bod gwastraff yn cael ei waredu mewn safleoedd tirlenwi.


Helpu Byd Natur i Weithio Dros Eich Cymuned

Dyddiad: Dydd Iau 21 Mehefin

Amser: 09:45 – 14:30

Lleoliad: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Ewch i: https://bit.ly/2Goi3Jv

Allai’ch cymuned chi elwa’n fwy o’r amgylchedd naturiol? Neu a oes gennych brosiect amgylcheddol sydd angen arian a chymorth? Os felly, dewch draw i’r digwyddiad hwn!

Bydd y digwyddiadau hyn, sydd ymlaen drwy’r dydd ac sy’n rhad ac am ddim, yn rhannu profiadau prosiectau sy’n defnyddio byd natur i wella iechyd, hamdden a sgiliau wrth warchod ein hadnoddau naturiol a bywyd gwyllt i genedlaethau’r dyfodol. Byddwch hefyd yn clywed gan gyllidwyr a chyrff cefnogi a all eich helpu chi i wneud hynny hefyd.

Cyflwyniad a gweithdai gan:
Groundwork Cymru, Tesco Bags of Help, Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi, Environet Cymru, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, ac eraill…

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiadau hyn?
Anelir y digwyddiadau rhad ac am ddim hyn at wirfoddolwyr neu staff o unrhyw fudiad sydd am ddechrau neu ddatblygu prosiect amgylcheddol i warchod bioamrywiaeth, lleihau gwastraff, gwella mannau gwyrdd, amddiffyn rhag llifogydd, gwella iechyd neu unrhyw weithgaredd arall a fydd yn cael effaith bositif ar lesiant amgylcheddol a chymunedol.

Canlyniadau dysgu:

 • Deall y fframwaith polisi o amgylch adnoddau naturiol yng Nghymru
 • Dysgu am sefydlu a chynnal prosiect cymunedol sy’n defnyddio byd natur gan edrych ar enghreifftiau ymarferol
 • Cael gwybod am arian grant sydd ar gael i brosiectau a mudiadau i roi budd i fyd natur a chymunedau yng Nghymru
 • Cynyddu’ch gwybodaeth am lywodraethu da, rhwydweithio, a chymorth cyhoeddusrwydd sydd ar gael i grwpiau

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design