avow logo

AVOW

Rhwyswaith Lles Gogledd Ddwyrain Cyrmu a BIPBC – 29 Mehefin

betsi

 

Nodyn i’r Dyddiadur – 29 Mehefin 2017

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar y cyd gyda Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru.  Bydd y sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal ar 29ain Fehefin 2017, ac yn edrych ar sut y gallwn weithio’n fwy gydweithredol er mwyn gwella canlyniadau ar gyfer ein poblogaeth.

Bydd rhan gyntaf y sesiwn yma yn cael ei neilltuo i  adeiladu ar arferion gwaith cyfredol gyda nod allweddol o nodi sut y gallwn wella cyfathrebu er mwyn darparu eglurder i bob un ohonom.

Amcanion y sesiwn fydd:

Bydd ail sesiwn ryngweithiol yn canolbwyntio ar Uned Asesu Pobl Hŷn Cynhwysfawr arfaethedig yn Wrecsam Maelor.

Uned Asesu Pobl Hŷn Cynhwysfawr

Mae tîm Ardal y Dwyrain gyda phartneriaid ar hyn of bryd yn cynllunio sefydlu Asesiad cydleoli Gyfun Pobl Hŷn (COPA) ar safle Ysbyty Maelor Wrecsam.  Bydd yr uned yma yn synleiddio cleifion bregus gan yr Adran Achosion Brys er mwyn iddynt dderbyn asesiad ac ymyrraeth cyflym gan dîm amlddisgyblaethol ymroddedig a hefyd yn cefnogi cleifion sydd angen asesiad cyflym o ofal sylfaenol.  Y nod yw adnabod anghenion dwys y cleifion gyda’r bwriad o osgoi derbyn lle bo modd a thrwy hynny gwella canlyniadau i gleifion.

Canlyniadau/Manteision yr Uned fydd:
• Gwell canlyniadau i gleifion
• osgoi Mynediad
• Cefnogi heneiddio gweithgar iach ac annibyniaeth cleifion
• Cefnogi gofal yn agosach i’r cartref

Hoffwn archwilio gyda’n partneriaid Trydydd Sector, sut y gallwn adnabod cyfleoedd i gefnogi datblygiad newydd yma a sut y gallech chi gynnig eich cefnogaeth i gleifion a reolir trwy’r gwasanaeth newydd yma.

Amcanion y sesiwn yma fydd:
• Adolygu a bod yn gyfarwydd ein hunain â’r llwybr gofal arfaethedig
• Nodi dulliau cymorth i wella’r llwybr i ddarparu Gofal Nes i Gartref
• Adnabod cyfleoedd gwasanaeth ar gyfer annibyniaeth y cleifion i gefnogi ffordd newydd o  weithio

Bydd y digwyddiad yma yn rhoi cyfle i godi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o’r dirwedd bresennol trydydd sector; y math o gefnogaeth sydd ar gael ac ar gyfer pob parti i gydweithio a chyfathrebu’n fwy effeithiol.
Mi fydd na sesiwn dilynol pellach yn cael eu gynllunio ar gyfer 27 Gorffennaf 2017 – bydd manylion pellach yn cael eu hanfon allan nes ymlaen.

Bydd ffurflenni archebu lle a gwybodaeth pellach yn cael eu dosbarthu erbyn 15 Mehefin – cysylltwch â ni os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu’r digwyddiad 29ain Fehefin yn Wrecsam.
Karen.owen5@wales.nhs.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design