avow logo

AVOW

A yw Prydain yn Decach? 2018 – Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cynhadledd i Randdeiliaid

Eich cyfle i lywio’n canfyddiadau

19 Mehefin

Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd ac ar yr un pryd yng Nghanolfan Gynhadledd Glasdir, Llanrwst , Gogledd Cymru

Gwahoddiad

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn galonogol yn eich gwahodd i’n cynhadledd i rannu canfyddiadau rhagarweiniol ein hadolygiad A yw Prydain yn Decach? 2018 sydd ar y gweill, ac fe’i cyhoeddir ym mis Hydref eleni.

Ein hadroddiad “cyflwr y genedl” yw A yw Prydain yn Decach?, sydd yn asesu cynnydd cydraddoldeb a hawliau dynol ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban ers ein hadroddiad diwethaf yn 2015, ac yn nodi’r heriau allweddol sydd angen mynd i’r afael â nhw.  Ein bwriad yw defnyddio tystiolaeth Gymreig o fewn yr adroddiad i lunio A yw Cymru’n Decach? 2018 a’i defnyddio i osod yr agenda cenedlaethol ar gyfer gweithredu ar gydraddoldeb a hawliau dynol.

Bydd y digwyddiad yn dod â llywodraeth, cymdeithas sifil a sefydliadau busnes sydd yn uniongyrchol yn effeithio ar ac a effeithir gan faterion cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru, ynghyd.

Gyda’n gilydd, byddwn yn archwilio canfyddiadau’r adolygiad hwn sydd yn codi cyn cyhoeddi’r adroddiad a thrafod sut y gallent effeithio ar ein gwaith ac ar eich gwaith chithau.

Bydd yr adolygiad yn edrych ar gynnydd a heriau yn y chwe pharth a amlinellir yn ein Fframwaith Mesur: addysg, gwaith, iechyd, safonau byw, cyfiawnder a diogelwch personol, a chyfranogiad.

Bydd y digwyddiad hefyd yn gyfle i chi ein rhybuddio rhag unrhyw fylchau tystiolaeth yn yr adolygiad ac i helpu llywio argymhellion i wella deilliannau cydraddoldeb a hawliau dynol. Mae angen eich help arnom i sicrhau bod ein hadroddiad terfynol yn adlewyrchu, yn gywir, gyflwr cyfredol cydraddoldeb a hawliau dynol yng Nghymru.

Bydd y canfyddiadau hefyd yn helpu llywio’n Cynllun Strategol ar gyfer 2019-2021, felly dyma gyfle pwysig a chyffrous i ddylanwadu ar waith y Comisiwn dros y tair blynedd nesaf.

Ceir gwybodaeth am ein hadroddiadau blaenorol A yw Cymru’n Decach? 2015 ac A yw Prydain yn Decach? 2015 ar ein gwefan.

Gobeithio y gallwch ddod i’r digwyddiad pwysig hwn.

Neilltuwch eich lle yn y gynhadledd

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design