avow logo

AVOW

Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ymgynghoriad

Hoffai Ideas to Impact glywed eich barn am yr offeryn newydd i gefnogi profiadau gwirfoddoli cadarnhaol a rheoli effeithlon, Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Rydym yn gwerthfawrogi bod rhai ohonoch efallai’n rhan o sefydliadau neu grwpiau llai nad ydynt yn gallu ariannu’r daith tuag at Fuddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ar hyn o bryd, a hoffem weld sut y gallai’r offeryn gwirio iechyd gwirfoddoli am ddim newydd weithio i gefnogi eich gwaith.

Gwybodaeth gefndir ddefnyddiol

Mae’r pedwar arweinwyr gwlad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr o NCVO, Volunteer Now, Volunteer Scotland a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yn cydweithio gydag Ideas to Impact i gynghori ar ddatblygiadau’r dyfodol ar gyfer Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr (IiV) a safon newydd ar gyfer 2020.  Mae cam cyntaf yr ymgynghoriad wedi cynnwys adolygu ac ail-lunio’r brif safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, sy’n cael ei threialu ar hyn o bryd mewn mwy o fanylder. Bydd yr ail-lunio hwn yn diweddaru’r iaith i sicrhau ei bod yn gynhwysol acyn berthnasol i ystod ehangach o sefydliadau a grwpiau gwirfoddol, ac yn cynnwys canfyddiadau o waith ymchwil diweddar i brofiadau gwirfoddolwyr.

Cyfle i ddweud eich dweud – Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Mae Ideas to Impact yn cynnal ymgynghoriad ar Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ar hyn o bryd, sef offeryn diagnostig am ddim i gynorthwyo eich sefydliad neu grŵp i feddwl am yr arferion gorau mewn perthynas â’r ffordd yr ydych yn cynnwys gwirfoddolwyr, boed gennych ddiddordeb mewn cwblhau’r daithi i ddatblygu safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr ledled y DU yn y dyfodol ai peidio. Bydd Hanfodion Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn eich cynorthwyo i ystyried a yw’r dulliau gorau ar waith gennych er mwyn cynnwys gwirfoddolwyr yn effeithiol ac ystyrlon, a lle y gallech wella neu ddatblygu.

Mae dwy brif ffordd i gymryd rhan:

Anelir yr ymgynghoriad hwn at sefydliadau neu grwpiau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr ond nad ydynt wedi ennill y safon Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i’r wefan www.ideastoimpact.co.uk/IiV2019 neu cysylltwch â Marlen Tallett, Ideas to Impact, admin@ideastoimpact.co.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design