avow logo

AVOW

Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018

Galw am enwebiadau

Gwahoddir enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2018. Rydym yn edrych am unigolion, prosiectau cymunedol a phartneriaethau gweithle.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich enwebiad yw 16 Mawrth 2018 a chyflwynir gwobrau ar 6 Mehefin cyn yr Wythnos Addysg Oedolion.

Rydym yn edrych am bobl sydd wedi defnyddio addysg oedolion i drawsnewid eu bywydau neu a gafodd effaith ar eu teuluoedd, cyfeillion a’u cymunedau. Efallai eu bod wedi symud i waith, gwella eu hiechyd neu newid gyrfaoedd.

Edrychwn am brosiectau sydd wedi ymestyn allan i bobl ac wedi defnyddio dysgu i newid a sicrhau effaith yn eu cymunedau – efallai y cafodd sgiliau gwirfoddolwyr eu hadeiladu, partneriaethau newydd eu creu ac y datblygwyd darpariaeth.

Rydym yn edrych am brosiectau gweithle sy’n cyflwyno’r sgiliau mewn gwaith ar gyfer rhai a gafodd lai o gyfleoedd i gymryd rhan ac sy’n gwella cyfleoedd i unigolion sicrhau cynnydd.

CATEGORIAU ELENI:

Mewn i Waith

Oedolyn Ifanc

Newid Bywyd a Chynnydd

Iechyd a Llesiant

Heneiddio’n Dda

Dechrau Arni – Dechreuwyr Cymraeg

Gorffennol Gwahanol: Rhannu Dyfodol

Prosiect Cymunedol

Cau’r Bwlch

Sgiliau Gwaith

SUT I ENWEBU:

Pwy allaf ei enwebu?

Dylai’r sawl a enwebir fod yn unigolion a sefydliadau sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru sy’n ymwneud â dysgu gydag achrediad neu heb achrediad ac mewn unrhyw osodiad o’r gweithle i’r ystafell ddosbarth, yn y cartref neu yn y gymuned. Mae’n rhaid i’r sawl a enwebir fod 16 oed neu drosodd.

Pwy all enwebu?

Mae’n rhaid i’r sawl sy’n ymgeisio am y categorïau unigol gael eu henwebu gan berson arall. Gallai hyn fod yn gyfaill, mentor, cydweithiwr, perthynas neu gyflogwr.

Dylai uwch reolwr gymeradwyo ceisiadau ar gyfer y categorïau cyflogwr neu brosiect..

Sut y dylwn gyflwyno fy enwebiad?

Ar-lein: Y ffordd rwyddaf a chyflymaf i gyflwyno eich ffurflen yw drwy lenwi a chyflwyno ffurflen ar-lein.

Drwy e-bost: E-bostiwch eich ffurflen dogfen Word wedi’i llenwi at inspire@learningandwork.org.uk

Drwy’r post: Gallwch anfon eich ffurflen wedi’i llenwi at Enwebiadau Ysbrydoli!, Sefydliad Dysgu a Gwaith, 3ydd Llawr, 33-35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9HB

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan yn cynnwys copi o’n ffurflen enwebu, canllawiau pellach a chyngor da ar ‘sut i ysgrifennu enwebiad llwyddiannus’.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am broses enwebu Ysbrydoli!, cysylltwch â inspire@learningandwork.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design