avow logo

AVOW

Y Swyddfa Gartref yn Ail-lansio Cronfa Cryfhau Prydain Gyda’n Gilydd

Sefydlwyd rhaglen Cryfhau Prydain Gyda’n Gilydd ym mis Medi 2016 i helpu i gyflawni rhan allweddol o Strategaeth Wrth-eithafiaeth y Llywodraeth. Nod y rhaglen yw hyrwyddo a chryfhau lleisiau prif-ffrwd positif ledled Prydain.

Mae rhaglen Cryfhau Prydain Gyda’n Gilydd, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr yn unig, yn cynnig grantiau a chymorth o fath arall i gefnogi mudiadau cymdeithas sifil a mudiadau cymunedol sy’n gweithio i greu cymunedau cryf a chadarn i wrthwynebu eithafiaeth yn ei holl ffurfiau ac i gynnig dewis amgen, positif i unigolion agored i niwed, ni waeth beth fo eu hil, eu ffydd, eu rhywioldeb, eu hoedran, na’u rhywedd.

Gellir gwneud cais am y canlynol:

Gwahoddir ceisiadau gan unrhyw elusen gofrestredig ym Mhrydain, sefydliad corfforedig elusennol, cwmni cyfyngedig drwy warant, cwmni buddiannau cymunedol cofrestredig dielw, neu fudiad cymunedol a gwirfoddol sydd â chyfansoddiad ac sydd wedi’i sefydlu ers o leiaf 12 mis.
 
Rhaid i gynigion gyd-fynd ag un neu fwy o ganlyniadau’r rhaglen sef:

Mae disgwyl i’r alwad am gymorth cyfathrebu o fath arall agor erbyn diwedd Ionawr 2018.

Y dyddiad cau i ymgeisio am arian grant yw 16 Chwefror 2018 (5pm).

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ebostiwch: BSBT@homeoffice.gsi.gov.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design