avow logo

AVOW

Mae Help Llaw yn Gwneud Gwahaniaeth

Dathlu Gwneud Gwahaniaeth

Neuadd William Aston, Dydd Gwener 22ain Tachwedd 2013 7.00yh

Fel sefydliad sy’n Gwneud Gwahaniaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad arbennig i ddathlu gweithredu gwirfoddol. Trefnir y noson gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam i ddathlu ein Jiwbilî Arian ac i gydnabod cyfraniad sefydliadau gwirfoddol a chymunedol fel eich un CHI i fywyd Bwrdeistref Sirol Wrecsam dros y 150 mlynedd diwethaf.  Cafodd eich sefydliad ei adnabod fel un a fu’n chwarae rhan arwyddocaol yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd y noson yn wledd o gerddoriaeth, canu a dawnsio ac yn darlunio nifer o ddigwyddiadau allweddol y 150 mlynedd diwethaf megis y Rhyfel Byd Cyntaf a’r Ail Ryfel Byd, Trychineb Gresffordd, creu sefydliadau Iechyd ac Addysgol ac ati, ynghyd â sgetshis a darnau eraill sy’n adlewyrchu bywyd bob dydd.

Byddwn yn gofyn i gynrychiolwyr y sefydliadau cyfranogol gymryd rhan mewn gwahanol elfennau o’r noson, a’r pryd hynny caiff eich sefydliad gyfle i gyflwyno’u hunain i gannoedd o bobl.

Thema’r noson fydd dangos sut mae sefydliadau yn estyn llaw er mwyn Gwneud Gwahaniaeth ym mywydau eraill.

Bydd cyfle i’ch staff, gwirfoddolwyr a defnyddwyr eich gwasanaeth ddod i’r digwyddiad a bod yn rhan o’r gynulleidfa (y manylion i ddilyn yn fuan).

Rydym yn edrych yn arbennig am unrhyw sefydliadau sydd â masgot, oherwydd trefnir ‘ymddangosiad gan wahoddedigion arbennig’ ar eu cyfer ar y cyd â masgotiaid eraill. Os nad oes gennych fasgot ar hyn o bryd, nawr yw’r amser i ystyried hynny oherwydd maen nhw’n fodd effeithiol iawn o gael eich gweld mewn digwyddiadau cyhoeddus. Os ydych yn rhan o grŵp cenedlaethol, gobeithio fod y rhybudd cynnar hwn yn rhoi digon o gyfle i chi drefnu bod eich masgot yn bresennol yn Wrecsam.

Hoffem ddenu cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan yn y digwyddiad ac os credwch fod digwyddiad arbennig o hanesyddol yn gysylltiedig â’ch sefydliad chi sy’n werth rhoi sylw iddo, cysylltwch â John Gallanders, os gwelwch yn dda. Gellid cynnwys gwybodaeth hanesyddol/ arteffactau hefyd mewn arddangosfa sy’n rhoi sylw i wirfoddoli a gynhelir ym mis Hydref yn siop JJB gynt yn Stryd Regent, Wrecsam.

Os hoffech gynorthwyo gyda’r gwaith o drefnu’r digwyddiad anfonwch e-bost: john.gallanders@avow.org neu ffoniwch 01978 312556. Yn bwysicach fyth – a all eich sefydliad chi fforddio colli’r cyfle hwn?

Lawrlwythwch y ddogfen

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design