avow logo

AVOW

Corff Gwarchod Iechyd yn Ceisio Adborth Gan Gleifion

Amseroedd Aros mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys – Corff Gwarchod Iechyd yn ceisio adborth gan gleifion. 

Mae Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned cymru a’r 7 Cyngor Iechyd Cymuned (CIC) lleol yn cynnal adolygiad o brofiadau cleifion o ran amseroedd aros ac amseroedd trosglwyddo ambiwlansys mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ledled Cymru. Mae CICau yn cael adroddiadau rheolaidd gan gleifion yn nodi y gall yr amseroedd aros mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys fod yn hir ac anghyfforddus; mae rhai adroddiadau hefyd yn nodi y gall cleidion wynedbu oedi wrth gael ey derbyn i Ardannau Damweiniau ac Achosion Brys gan orfod aros y tu allan mewn cerbydau Ambiwlans.

Mae CICau yn cydnabod bod Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ledled Cymru yn wynedbu heriau o ran argaeledd staff a galw uchel gan gleision yn ystod adgau brig. Mae CICau hefyd yn cyfnabod bod y GIG wrthi’n ceisio gwella profiadau cleifion sy’n mynd i Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ac meant yn cynnal rhaflenni ymgygylltu â’r cyhoedd megis ymgyrch “Dewis Doeth” er mwyn addysgu’r cyhoedd am y gwasanaethau gofal iechyd gorau i’w ddefnyddio i ddiwallu eu hanghenion gofal iechyd. er mwyn llywio gwelliannau yn y dyfodol, byddwn yn siarad yn uniongyrchol â chleidion sy’n mynd i Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ystod ymweliadau a gynlluniwyd ym mis Ionawr 2018.

Os cewch brofiad yr hoffech ei rannu â ni ynghylch Adran Damweiniau ac Achosion Brys ynb Nghymru mewn perthynas ag unrhyw un o’r pynciau canlynol, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Caiff eich adborth ei drin yn hollol gyfrinachol a bydd yn ein galluogi i nodi themâu neu dueddiadau sy’n destun pryder neu dynnu sylw at feysyss o arfer da. Caiff ymatebion dienw i’r adolygiad cenedlaethol ey dadansoddi a’u defnyddio er mwyn llunio adroddiad ysgrifenedig ffurfiol, a gaiff ei rannu â’u Byrddau Iechyd lleol er mwyn iddynt ddysgu ohono ac a gyhoeddir i’r cyhoedd ey ddarllen.

Eich CIC lleol yw Cynfor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru a gallwch gysylltu â ni dro y ffôn ar: 01248679284 neu drwy e-bost i admin@waleschc.org.uk fel arall, gallwch gwblhau holiadur byr ar ein gwefan: www.wales.nhs.uk/siteplus/900/hafan

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design