avow logo

AVOW

Corff Gwarchod Iechyd yn lobïo Gweinidog am ‘rwydd hynt’ i Feddygon Teulu weithio yng Nghymru

 

Mae corff gwarchod iechyd annibynnol Gogledd Cymru – Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (‘CICGC’) wedi rhoi hwb i’w ymgyrch am newidiadau a fyddai’n golygu y byddai Meddygon Teulu’n gallu dod i weithio’n rhwydd i Ogledd Cymru.

Dywed Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru  (CICGC), ‘Yn 2014, bu CICGC yn lobïo’r Gweinidog Iechyd ar y pryd i wneud newidiadau i’r system a oedd yn atal Meddygon Teulu a oedd wedi cofrestru yn Lloegr rhag derbyn swyddi yng Nghymru a dechrau gweithio ar unwaith.   Ym mis Ionawr 2015, roeddem yn falch o glywed bod y rheolau wedi newid er mwyn caniatáu Meddygon Teulu sydd wedi’u lleoli yn Lloegr yn bennaf, i weithio yng Nghymru.  Serch hynny, rydym yn siomedig clywed nad yw’r newidiadau hynny wedi llwyddo i leddfu ar y problemau, a bod rhwystrau o hyd sy’n atal Meddygon Teulu rhag cael ‘rhwydd hynt’ i symud rhwng Lloegr a Chymru.’

Aeth Mr Ryall-Harvey yn ei flaen i esbonio, ‘Mae nifer o bobl yn gwybod bod Cymru’n wynebu ‘argyfwng recriwtio’ Meddygon Teulu.  Rydyn ni’n ymwybodol fod yna gronfa fawr o feddygon locwm posib yng Ngogledd Orllewin Lloegr, sy’n tueddu i beidio â dod i weithio i Ogledd Cymru, yn rhannol oherwydd y ‘broses gofrestru’ y mae’n rhaid iddyn nhw fynd drwyddi er mwyn gallu gweithio yma.  Er enghraifft, ystyriwch Feddyg Teulu sy’n byw yng Nghaer, a allai ddewis rhwng swyddi locwm yn Blacon (Lloegr) a Saltney (Cymru) – (y ddau tua 2,000 llath o ganol Caer). Mae Meddyg Teulu o’r fath yn debygol o ddewis swydd yn Blacon yn hytrach na mynd drwy broses fiwrocrataidd arall o lenwi ffurflenni, fel y byddai’n gorfod ei wneud er mwyn cael dod i weithio i Gymru.’

Mewn llythyr diweddar at Vaughan Gethin – Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, nododd Mr Ryall-Harvey ‘Nid oes yr un proffesiwn arall yn y DU lle mae rheolau tebyg yn cael eu gorfodi.  Os na fyddai athrawon, cyfreithwyr neu benseiri o Gymru yn cael gweithio’n ddidrafferth yn Lloegr, byddai banllefau o brotest ar bob ochr i’r ffin – yn arbennig petai angen dybryd am y gweithwyr proffesiynol hynny.  Hefyd, dylech fod yn ymwybodol fod meddygon Cymru, sydd wedi cymhwyso mewn Ysgolion Meddygol yng Nghymru – ond sydd ar hyn o bryd wedi cofrestru yn Lloegr, hefyd yn cael eu hatal rhag ymarfer yng Nghymru nes byddant yn gwneud cais i fod ar ‘Restr Perfformwyr Cymru’.

Yn y deuddeg mis diwethaf, ymgynghorwyd â CICGC bum gwaith pan roedd practisiau Meddygon Teulu cyfan yn rhoi rhybudd eu bod yn rhoi’r gorau i’w contractau,  Mae nifer o newidiadau eraill sydd wedi cynnwys cau meddygfeydd cangen, cau rhestrau a/neu leihau ffiniau practisiau wrth i bractisiau ei chael yn anodd ymdopi â Phrif Feddygon Teulu’n ymddeol a methu â recriwtio meddygon ifanc.

26062017-performers-list-final-c

I gael rhagor o wybodaeth, neu i roi gwybod i CICGC beth yw eich barn, cysylltwch â’r CIC ar  01248 679 284 neu anfonwch e-bost at admin@waleschc.org.uk  neu ewch i’n gwefan. www.bcchc.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design