avow logo

AVOW

Dweud Eich Dweud ar Adnoddau Cydraddoldeb ar Gyfer y Trydydd Sector

Beth mae’r prosiect amdano?
Cafodd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) a Diverse Cymru eu comisiynu gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru i lunio cyfres o adnoddau ar ddyletswyddau cydraddoldeb yng Nghymru ar gyfer sefydliadau’r trydydd sector. Mae’r adnoddau hyn yn ymwneud â helpu sefydliadau’r trydydd sector i ddeall a defnyddio cyfraith cydraddoldeb yng Nghymru.

Beth yw’r adnoddau cydraddoldeb?
Byddwn yn llunio gwybodaeth, llythyrau, hysbysiadau cyflym a phosteri gyda’r diben o helpu sefydliadau’r trydydd sector i ddeall a defnyddio Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED) a’r dyletswyddau penodol yng Nghymru i herio gwahaniaethu a sbarduno newid.
Bydd y pynciau byddwn yn eu cwmpasu yn cynnwys:

Pwy ddylai ymwneud â hwn?
Rydym am sicrhau bod yr adnoddau a luniwn yn gweithio’n dda i bob sefydliad y trydydd sector yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys elusennau cenedlaethol, elusennau lleol unrhyw le yng Nghymru, mentrau cymdeithasol, sefydliadau cydfuddiannol a chwmnïau cydweithredol, grwpiau hunan gymorth a grwpiau cymunedol.

Anelir yr adnoddau at wella eich gwybodaeth o’r dyletswyddau cydraddoldeb yng Nghymru a’ch darparu ag arfau y gallwch eu defnyddio i herio sefydliadau sector cyhoeddus a gwella cydraddoldeb yng Nghymru.

Rydym am glywed oddi ar bob sefydliad y trydydd sector, ac nid dim ond gan grwpiau sydd yn gweithio ar faterion cydraddoldeb neu gymunedau arbennig. Mae’n bwysig y gall sefydliadau’r trydydd sector nad ydynt yn canolbwyntio ar gydraddoldeb ddefnyddio’r adnoddau hyn.

Ymwnewch ag ef mewn unrhyw un o’r ffyrdd a ganlyn:
Meddyliau cyntaf
Cyn i ni ddechrau, rydym am eich barn am yr hyn fyddai’n eich helpu i ddeall a defnyddio cyfreithiau a dyletswyddau cydraddoldeb ac adnoddau posib. Terfyn amser: Dydd Llun 26 Chwefror
Gallwch roi’ch meddyliau i ni drwy:

https://c3sc.polldaddy.com/s/dweud-eich-dweud-ar-adnoddau-cydraddoldeb-ar-gyfer-y-trydydd-sector

Mynychu un o’n Grwpiau Ffocws
Byddwn yn rhedeg tri grwp ffocws, y gellir eu mynychu yn rhad ac am ddim.
Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys cyflwyniad i ddyletswyddau cydraddoldeb penodol i Gymru, i sicrhau bod cyfranogwyr yn ymwybodol o’r dyletswyddau mae’r adnoddau’n canolbwyntio arnynt.

Cewch wedyn gyfle i:

Darperir te a choffi ymhob digwyddiad. Mae pob man cyfarfod yn hygyrch ac mae lifftiau a chyfleusterau hygyrch gan loriau cyntaf mannau cyfarfod. Rhowch wybod i ni os oes gofynion mynediad gennych wrth i chi gofrestru neu os hoffech gyfathrebu’n Gymraeg. Rhowch wybod i ni hefyd os yw teithio neu gostau eraill yn rhwystr i chi rhag bod yn bresennol.

Dydd Iau 1 Mawrth 2018 yng Nghaerdydd.
Cofrestru 9:45 am. Grwp ffocws: 10 am – 1 pm
Man cyfarfod: Canolfan Ddiwylliant a’r Cyfryngau@Loudoun, Plas Iona, Butetown, Caerdydd, CF10 5HW

Dydd Gwener 2 Mawrth 2018 yng Nghaerfyrddin.
Cofrestru 9:45 am. Grwp ffocws 10 am – 1 pm
Man cyfarfod: Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS), The Mount, 18 Heol y Frenhines, Caerfyrddin, SA31 1JT.

Dydd Iau 8 Mawrth ym Mae Colwyn.
Cofrestru 12:45 pm. Grwo ffocws 1 pm – 4 pm
Man cyfarfod: Ystafelloedd cyfarfod Station Court, uwchben Siop Goffi Porters,
41-43 Station Road, Bae Colwyn, LL29 8BP.

Adolygu’r adnoddau drafft
Os ydych am fwrw golwg ar yr wybodaeth, llythyrau, taflenni a phosteri drafft, ond ni allwch fynychu un o’r grwpiau ffocws, mae nifer o ffyrdd y gallwch wneud hyn:

Am ragor o wybodaeth, neu i neilltuo lle ar y grwp ffocws, cysylltwch C3SC:
Ffôn: 029 2048 5722
E-bost: admin@c3sc.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design