avow logo

AVOW

Llwyddiant 4ydd Casgliad Rhoi i’r Digartref!

Am y bedwaredd flynedd yn olynol rydym ni ar ben ein digon o weld ymateb pobl i’r achos da yma. Mae trigolion sir Wrecsam wedi bod yn hael dros ben gan gyfrannu beth bynnag y gallan nhw i helpu pobl ddigartref Wrecsam dros y gaeaf.

Dyma bedwerydd casgliad Rhoi i’r Digartref AVOW. Bu i ni gasglu bwyd, dillad a nwyddau defnyddiol eraill rhwng Tachwedd y 12fed a Rhagfyr yr 17eg. Eleni mae AVOW wedi cydweithio ag Ysgol Rhiwabon fel rhan o gymhwyster y Fagloriaeth Gymreig. Mae myfyrwyr yr ysgol wedi rhoi eu hamser i ‘Gyfranogi yn y Gymuned’ a threfnu banc bwyd yn yr ysgol.  Aeth myfyrwyr y chweched dosbarth trwy’r holl roddion a oedd wedyn yn cael eu rhoi i bobl ddigartref a phobl fregus yn Rhiwabon, Cefn Mawr, Acrefair a nifer o lefydd eraill yn y sir.

Mae pobl a busnesau Sir Wrecsam wedi rhoi symiau anferthol o fwyd, dillad, sachau cysgu ac arian.

Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel ac mae AVOW a phrosiect SURF wedi pob math o nwyddau defnyddiol yn ogystal â bwyd ar gyfer y Parti Nadolig yn y ganolfan alw heibio. Yn y parti, bydd pawb yn cael bocs siocledi, anrheg, parsel bwyd, côt fflîs a dyddiadur. Hefyd, ar Noswyl Nadolig, byddwn yn dosbarthu 60 parsel bwyd gyda digon o fwyd i bara dros wŷl y banc. Gobeithiwn baratoi mwy o barseli ar gyfer y flwyddyn newydd.

A dydi hi ddim rhy hwyr i chi gyfrannu – ewch i www.justgiving.com/AVOW-Homeless-Collection

Meddai Peter Jones, Cydlynydd Rhoi i’r Digartref: “Dw i wedi fy syfrdanu eto eleni gyda’r symiau anferthol o nwyddau ac arian sydd wedi eu casglu. Mae pobl Wrecsam wedi dangos, er gwaetha’r sefyllfa ariannol, eu bod yn dal yn gallu cefnogi pobl sydd mewn angen. Fedra i ddim diolch digon i chi. Hoffwn hefyd ddiolch i fyfyrwyr Ysgol Rhiwabon am eu cymorth”

Meddai Pat Gooding, Cyfarwyddwraig Astudiaethau 14-19 Ysgol Rhiwabon: “Dyma’r tro cyntaf i fyfyrwyr Ysgol Rhiwabon fod yn rhan o’r prosiect fel rhan o’r Fagloriaeth Gymreig. Maen nhw wedi cael budd mawr o’r profiad gan ddysgu am ddigartrefedd ar raddfa leol a chenedlaethol.

Dydd Mawrth diwethaf roedd gwirfoddolwyr wrthi’n brysur yn rhoi’r nwyddau mewn parseli yn barod ar gyfer eu dosbarthu yn y Parti Nadolig. Bydd y parseli bwyd yn cael eu rhoi i ddefnyddwyr gwasanaeth ar Noswyl Nadolig.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design