avow logo

AVOW

Cynllun Lle Arbennig

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn ariannu prosiectau mewn ardaloedd sydd wedi ymrwymo i ymgorffori treftadaeth a diwylliant fel rhan greiddiol o gynlluniau lleol a phenderfynu. Trwy gryfhau’r cysylltiadau rhwng sefydliadau treftadaeth, dinesig a chymunedol, a thrwy gynnwys pobl, bydd prosiectau yn gwella’r rhan y mae treftadaeth a diwylliant yn ei chwarae o ran ddyfodol pob lle sy’n cymryd rhan yn y Cynllun. Ymhen amser, bydd hyn yn arwain at fanteision cymdeithasol ac economaidd y gall treftadaeth a diwylliant eu cyflawni.

Mae hwn yn gynllun peilot. Bydd yn ariannu gweithgareddau y gellir adeiladu arnynt yn y dyfodol, a gellir rhannu’r hyn a ddysgir o hynny gydag ardaloedd eraill.

Amcanion

Bydd y Cynllun Lle Arbennig yn galluogi sefydliadau treftadaeth a diwylliannol i wneud newid sylweddol o ran y ffordd y maent yn gweithio gyda’i gilydd, a chyda sefydliadau mewn sectorau eraill, er mwyn i dreftadaeth a diwylliant gyfrannu mwy i ddiwallu amcanion cymdeithasol ac economaidd lleol.

Faint o gyllid sydd ar gael?

Gallwch wneud cais ar gyfer rhwng £100,000 a £500,000 i weithgaredd a fydd yn cael ei gyflawni dros gyfnod hyd at dair blynedd.

Mae’r broses o ymgeisio ond yn cynnwys un rownd, ond mae’n rhaid i chi gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb cyn cwblhau ffurflen gais.

Sut i wneud cais

Er mwyn gwneud cais o dan y Cynllun hwn, mae rhaid i chi gyflwyno Mynegiant o Ddiddordeb erbyn canol dydd 14 Awst 2017. Cwblhewch gopi o’r ddogfen Word isod a’i anfon i cymru@hlf.org.uk.

Byddwn yn cysylltu â chi erbyn 31 Awst 2017 i’ch hysbysu os ydych yn cael eich gwahodd i gyflwyno cais llawn. Bydd hyn yn seiliedig os teimlir fod gan eich cynnig y potensial mwyaf i gyflawni yn erbyn canlyniadau’r Cynllun. Bydd rhaid i’r cynigion, a anogir i wneud cais, gyflwyno cais llawn erbyn 7 Rhagfyr 2017.

greatplaceschemewales_expressionofinterestform_cymraeg_0

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design