avow logo

AVOW

Meysydd Chwarae Cymru

logo

Croeso i rifyn mis Chwefror o gylchllythyr Fields in Trust. Efallai ei bod hi’n dal i fod yn oer tu allan, ond rydym yn edrych ymlaen tua’r haf wrth i ni gyhoeddi’r dyddiad ar gyfer y Diwrnod i’r Brenin. Darllenwch ymlaen i gael gwybod mwy am sut i ddod â’ch ffrindiau â’ch cymuned at ei gilydd ym mis Gorffennaf eleni i #LoveYourLocalPark.

Yn rhifyn y mis hwn, rydym yn eich diweddaru chi hefyd am ein rhaglen Mannau Egnïol, sy’n parhau i ddiogelu safleoedd ac sy’n helpu pobl sy’n defnyddio parciau i fod yn fwy egnïol yn eu mannau gwyrdd lleol ac mae gennym newyddion hefyd, ynghylch sut i gymryd rhan gyda #teamFIT yr haf hwn.

Cofiwch, rhwng y diweddariadau e-gylchlythyr, gallwch gadw mewn cysylltiad â Fields in Trust drwy’r cyfryngau cymdeithasol: Gweplyfr, Trydar a LinkedIn.

Diolch yn fawr.

Trefnwch bicnic neu barti yn eich parc yr haf hwn

Yr haf diwethaf, daeth miloedd ohonoch at eich gilydd i gymryd rhan mewn cannoedd o ddigwyddiadau ar draws y wlad i ddathlu’r Diwrnod i’r Brenin. Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd y Diwrnod i’r Brenin yn cael ei gynnal unwaith eto eleni ar ddydd Sadwrn cyntaf mis Gorffennaf. Does dim rhaid i chi drefnu digwyddiad mawr i gymryd rhan (er, wrth gwrs, gorau po fwyaf!). Felly, beth am drefnu picnic yn eich parc lleol yr haf hwn ar ddydd Sadwrn 7 Gorffennaf – gwahoddwch eich ffrindiau a dewch i gwrdd â phobl eraill sy’n defnyddio’r parc i ddathlu parciau a mannau gwyrdd ein cenedl.

Bydd y broses gofrestru ar gyfer Diwrnod i’r Brenin yn agor yn fuan ond yn y cyfamser, gallwch fynegi diddordeb ar-lein a byddwn mewn cysylltiad!

Y rhaglen Mannau Egnïol yn sbarduno cymunedau i fod yn fwy egnïol

Mae ein rhaglen Mannau Egnïol, sydd yn cael ei hariannu gan The London Marathon Charitable Trust, yn parhau i helpu cymunedau i fod yn egnïol a diogelu safleoedd hamdden am byth.

Yn ddiweddar, daeth Cae Hamdden Llanilltud Fawr y safle cyntaf yng Nghymru i gael ei warchod o dan y rhaglen. Yn ogystal â diogelu mannau gwyrdd, mae’r rhaglen yn darparu grantiau o £5,000 i gynnal prosiectau gweithgarwch corfforol ar safleodd sydd yn cael eu garchod. Y dyddiad cau nesaf a’r olaf ar gyfer anfon ceisiadau i gymryd rhan yn y rhaglen yw 27ain Ebrill.

Heriwch eich hun i gymryd rhan mewn her yr haf hwn

Ydych chi wedi gosod y targed i chi eich hun o fod yn fwy heini yn 2018? Mae’n fwy rhwydd cadw at yr aduniadau blwyddyn newydd hynny os oes gennych chi nod i weithio tuag ato, felly beth am ymuno gyda #teamFIT a chymryd rhan mewn her yr haf hwn. Yn ogystal â gwneud yn siŵr eich bod chi’n cadw at yr adduned honno, byddwch yn codi arian i helpu i ddiogelu parciau a mannau gwyrdd am byth. P’un a ydych chi eisiau rhedeg neu seiclo, rydym wedi sicrhau llefydd yn y digwyddiadau The Virgin Sport British 10k a Prudential RideLondon ym mis Gorffennaf.

Ydych chi’n chwilio am rywbeth ychydig yn nes at adref? Os ydych chi wedi sicrhau lle mewn her arall, cysylltwch â ni – byddem yn falch dros ben o’ch cael chi ar ein tîm, a gallwn gynnig yr un gefnogaeth i chi â phob aelod arall #teamFIT!

Conwy i gynnal Diwrnod y Lluoedd Arfog yr haf hwn

Yn y Gwobrau Fields in Trust ym mis Rhagfyr, fe wnaethom gynnwys Gerddi’r Frenhines ym Mae Colwyn fel un o’n Caeau Canmlwyddiant arbennig. Yn ddiweddarach eleni, bydd sir Conwy yn cynnal y digwyddiad mawreddog – Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog, a bydd y rhan fwyaf o’r dathliadau yn digwydd yn Llandudno. Mae Gerddi’r Frenhines yn gartref i gerflun coffa efydd o filwr o’r Rhyfel Byd Cyntaf a phlac sy’n coffáu y 174 o ddynion lleol a fu farw yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae’r safle wedi’i ddiogelu am byth fel rhan o’r rhaglen Caeau Canmlwyddiant.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design