avow logo

AVOW

Archwilio Llesiant gyda Phobl sydd angen Gofal a Chefnogaeth yng Nghymru

Rydym yn eich gwahodd i gymryd rhan mewn cyfweliad ar gyfer yr astudiaeth uchod. Cyn i chi benderfynu a hoffech gymryd rhan, mae’n bwysig eich bod chi’n deall pwrpas yr astudiaeth a beth a olyga’r cyfweliad. Cymerwch amser i ddarllen y wybodaeth hon yn ofalus a pheidiwch ag oedi cyn gofyn i ni a oes unrhyw beth sydd ddim yn glir. Diolch am ddarllen hwn. 

Beth yw pwrpas yr astudiaeth?

Yn 2016 daeth deddfwriaeth (deddfau) newydd i rym yng Nghymru er mwyn newid y ffordd y mae gofal cymdeithasol yn gweithio ac ar beth ffocysa’r gofal a’r gefnogaeth. Rhan bwysig o hyn oedd ffocws newydd ar ‘lesiant’ pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae’r holl wasanaethau gofal cymdeithasol bellach i fod i ganolbwyntio ar wella llesiant pobl sy’n cael mynediad atynt, gan eu cadw’n ddiogel ac yn gorfforol dda. Hoffwn wybod yn yr astudiaeth hon, beth yw eich barn am eich gofal a’ch cefnogaeth gan ganolbwyntio ar lesiant. Hoffem wybod hefyd a yw’r ffyrdd y mae llesiant yn cael ei fesur yn gwneud synnwyr i chi. Hoffem wybod am eich profiadau cyffredinol o ofal cymdeithasol ers i’r ddeddfwriaeth newydd ddod i rym yn 2016.

Pam y gofynnir i mi gymryd rhan?

Dymunwn siarad â phobl sydd angen gofal a chefnogaeth ac sy’n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol o dan y ddeddfwriaeth newydd. Pwrpas y cyfweliadau hyn yw deall beth mae pobl yn y grŵp hwn yn ei feddwl am lesiant a sut mae’n cael ei fesur. Bydd yr hyn rydyn ni’n ei ddysgu yn ein helpu i werthuso pa mor dda mae’r ddeddfwriaeth newydd yn gweithio i bobl yng Nghymru.

A oes yn rhaid i mi gymryd rhan mewn cyfweliad?

Nac oes. Chi sydd i benderfynu a ydych chi’n cymryd rhan ai peidio. Os penderfynwch gymryd rhan byddwn yn trafod cynnwys y daflen wybodaeth hon gyda chi ymhellach ac yn disgrifio’r broses gydsynio; gofynnir i chi lofnodi ffurflen gydsynio cyn y cyfweliad.

Beth fydd yn digwydd os cytunaf gymryd rhan?

Cewch gynnig siarad â ni, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn / Skype, ar ddyddiad ac amser sy’n addas i chi. Adeg y cyfweliad, byddwn yn mynd trwy’r daflen wybodaeth hon ac yn gofyn i chi lenwi ffurflen gydsynio. Yna byddwn yn siarad am eich barn a’ch profiadau o lesiant a gofal cymdeithasol. Bydd popeth a ddywedwch yn ystod y cyfweliad yn cael ei drin yn gyfrinachol. Os cytunwch, bydd eich cyfweliad yn cael ei sain recordio a’i drawsgrifio’n hwyrach. Mae hyn yn caniatáu i’r ymchwilydd ganolbwyntio’n llawn ar eich sgwrs yn ystod y cyfweliad. Byddwch yn rhydd i stopio a thynnu’n ôl o’r cyfweliad ar unrhyw adeg yn ystod ein sgwrs.

 Pa mor hir fydd y cyfweliad?

Mae’r amseroedd yn amrywio ar gyfer pob person rydyn ni’n siarad â nhw, ond rydyn ni’n disgwyl i’r mwyafrif o gyfweliadau gymryd oddeutu awr. 

A fydd fy rhan yn y prosiect yn cael ei gadw’n gyfrinachol?

Bydd. Caiff eich data ei brosesu yn unol â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018 (GDPR). Cedwir unrhyw wybodaeth a gesglir amdanoch yn hollol gyfrinachol. Dim ond tîm y prosiect fydd yn edrych ar eich data.

 Sut caiff fy ngwybodaeth ei storio?

Caiff ffeiliau sain gwreiddiol eu trosglwyddo i gyfrifiaduron a gymeradwywyd gan y Brifysgol yn syth yn dilyn y cyfweliad a’u dileu o’r ddyfais recordio. Bydd ffeiliau sain sy’n cael eu storio ar gyfrifiaduron yn cael eu dinistrio ar ôl eu trawsgrifio; Bydd copïau electronig dienw o drawsgrifiadau yn cael eu storio ar gyfrifiaduron cymeradwy’r Brifysgol, sy’n cael eu gwarchod gan gyfrinair ac yn cael eu gwirio gan firysau; Cedwir data’n hygyrch am o leiaf 20 mlynedd wedi cwblhau’r ymchwil. Ni chedwir unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy.

Beth fydd yn digwydd i’r wybodaeth a ddarperir ar gyfer y prosiect?

Bydd canfyddiadau’r prosiect yn cael eu cyflwyno mewn adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru a gellir eu cyhoeddi mewn cyfnodolion academaidd a phroffesiynol.

 Pwy sy’n gyfrifol am yr ymchwil?

Cesglir y wybodaeth gan Pippa Anderson a Simon Read o Brifysgol Abertawe, a Jen Lyttleton-Smith o Brifysgol Caerdydd.

 A oes unrhyw risgiau’n gysylltiedig â chymryd rhan?

Edrycha’r Pwyllgor Moeseg Ymchwil (REC) ar ymchwil a’r gwerthuso a wnaed trwy’r coleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd (CHHS) ym Mhrifysgol Abertawe. Mae REC CHHS yn cynnwys grŵp annibynnol o bobl sydd â phrofiad ac arbenigedd mewn ymchwil sy’n goruchwylio prosiectau i sicrhau bod eich diogelwch, hawliau, lles ac urddas yn cael eu gwarchod. Mae’r prosiect hwn wedi’i gymeradwyo gan REC CHHS ac nid oes unrhyw risgiau sylweddol yn gysylltiedig â chymryd rhan.

A fedraf siarad Cymraeg os gymraf ran?

Medrwch! Mae un o’n tîm ymchwil yn ddwyieithog a bydd yn hapus i gynnal cyfweliad â chi drwy gyfrwng y Gymraeg.

 Manylion pellach a manylion cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y prosiect neu os hoffech siarad â rhywun am gymryd rhan, cysylltwch â:

Pippa Anderson
Teleffon: 07875 133 926
E-bost: p.anderson@swansea.ac.uk

Simon Read
E-bost: s.m.read@swansea.ac.uk

sswb-project-advert_190905_cymraeg & sswb_adult_pis_190905_cymraeg

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design