avow logo

AVOW

Archwilio Llesiant gyda Phobl sydd angen Gofal a Chefnogaeth yng Nghymru

Mae Prifysgol Abertawe yn edrych i siarad â phobl dros 18 oed sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae hon yn rhan o astudiaeth ymchwil am brofiadau pobl o ddefnyddio gofal cymdeithasol yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Rydyn ni wedi rhestru rhai cwestiynau cyffredinol sydd gennych ac wedi rhoi atebion i’ch helpu chi i benderfynu a ydych chi am gymryd rhan. 

Beth yw pwrpas yr astudiaeth?

Yn 2016 daeth deddfau newydd i rym yng Nghymru er mwyn newid y ffordd y mae gofal cymdeithasol yn gweithio ac ar beth ffocysa’r gofal a’r gefnogaeth. Rhan bwysig o hyn oedd ffocws newydd ar ‘lesiant’ pobl sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae’r holl wasanaethau gofal cymdeithasol bellach i fod i ganolbwyntio ar wella llesiant pobl sy’n cael mynediad atynt, gan eu cadw’n ddiogel ac yn gorfforol dda. Hoffwn wybod yn yr astudiaeth hon, beth yw eich barn am eich gofal a’ch cefnogaeth gan ganolbwyntio ar lesiant. Hoffem wybod hefyd a yw’r ffyrdd y mae llesiant yn cael ei fesur yn gwneud synnwyr i chi. Hoffem wybod am eich profiadau cyffredinol o ofal cymdeithasol ers i’r ddeddfwriaeth newydd ddod i rym yn 2016.

Pam y gofynnir i mi gymryd rhan?

Dymunwn siarad â phobl sydd angen gofal a chefnogaeth ac sy’n derbyn gwasanaethau gofal cymdeithasol o dan y ddeddfwriaeth newydd. Pwrpas y cyfweliadau hyn yw deall beth mae pobl yn y grŵp hwn yn ei feddwl am lesiant a sut mae’n cael ei fesur. Bydd yr hyn rydyn ni’n ei ddysgu yn ein helpu i werthuso pa mor dda mae’r ddeddfwriaeth newydd yn gweithio i bobl yng Nghymru.

Beth sy’n digwydd os y cytunaf gymryd rhan?

Cewch gynnig siarad â ni, wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, ar ddyddiad ac amser sy’n addas i chi. Pan fyddwn yn siarad â’n gilydd, byddwn yn mynd trwy’r astudiaeth gyda chi ac yn gofyn i chi lenwi ffurflen gydsynio. Yna byddwn yn siarad am eich barn am lesiant a gofal cymdeithasol. Bydd popeth a ddywedwch yn ystod ein sgwrs yn cael ei gadw rhyngoch chi a’r tîm ymchwil. Os cytunwch, bydd eich cyfweliad yn cael ei sain recordio a’i drawsgrifio’n hwyrach. Mae hyn yn caniatáu i’r ymchwilydd ganolbwyntio’n llawn arnoch chi yn ystod y cyfweliad. Byddwch yn rhydd i stopio ar unrhyw adeg yn ystod ein sgwrs.

Pa mor hir fydd y cyfarfod?

Mae’r amserau’n amrywio ar gyfer pob person y byddwn yn siarad â hwy, ond rydyn ni’n disgwyl i’r mwyafrif o gyfarfodydd gymryd oddeutu awr neu lai.

Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch neu anfonwch e-bost at Dr. Simon Read ar 07854704797 neu s.m.read@swansea.ac.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design