avow logo

AVOW

Cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Hydref

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiadau ein cyfnewidfa Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn yr Hydref. Yn y digwyddiad cewch gyfle i gwrdd â’n Pennaeth Cymru newydd, Ruth Coombs, dysgu mwy am waith diweddar y Comisiwn, a chyfranogi i drafodaethau ynghylch y canlynol:

1. Cyfleoedd teg i bawb: Strategaeth i leihau’r bylchau cyflog ym Mhrydain

Yn ystod sesiwn gyntaf y diwrnod byddwn yn trafod strategaeth y Comisiwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn amlinellu’r hyn sydd angen ei newid a phwy sydd angen gweithredu i leihau’r bwlch cyflog rhyweddol, a’r bylchau ar sail ethnigrwydd ac anabledd.

2.Gweithio Ymlaen

Mae’r fenter Gweithio Ymlaen yn canolbwyntio ar amddiffyn hawliau menywod beichiog a mamau newydd yn y gweithle. Fel rhan o’r sesiwn hon cewch glywed gan aelodau Gweithio Ymlaen presennol ar eu profiad o arwyddo’r addewid Gweithio Ymlaen a rhai o’r deilliannau positif a ddaw yn sgil bod yn aelod.

3.Strategaeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 2017-19

Ar ôl cinio gwnawn gyflwyno ein strategaeth Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ar gyfer 2017-19 sydd yn cynnwys ein hymagwedd at fonitro, cydymffurfio a gorfodi. Fel rhan o’n sesiwn yn y prynhawn ar y PSED byddwn yn trafod y meysydd y byddwn yn eu monitro ar draws sectorau allweddol.

Hoffem ofyn i chi wahodd cydweithiwr (naill ar gyfer y prynhawn yn unig neu’r diwrnod cyfan) a allai gael y digwyddiad yn ddefnyddiol, yn enwedig y sawl a allai fod yn ymgymryd â monitro’r PSED 2017-19.  Byddai cydweithwyr o adnoddau dynol neu’r sawl gyda diddordeb arbennig mewn unrhyw un o’r pynciau canlynol yn cael y digwyddiad yn ddefnyddiol: bwlio ar sail hunaniaeth, mynediad i wasanaethau, iechyd meddwl, trais ar sail hunaniaeth megis trosedd casineb neu aflonyddu ar sail rhyw.

Os hoffech fod yn bresennol neilltuwch le drwy Eventbrite fan hyn:

4/10/2017 – Castell-nedd

10/10/2017 – Wrecsam

25/10/2017 – Casnewydd

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design