avow logo

AVOW

Gwirfoddoli Amgylcheddol Pencyn Cymort

environmental-volunteering-toolkit-welsh-coverMae pecyn cymorth newydd Environet yn llawn dop o syniadau i fynd ati i wirfoddoli dros yr amgylchedd ac yn dathlu prosiectau ardderchog sy’n gwneud gwahaniaeth yng Nghymru drwy bobl fel y chi…

Mae’r amgylchedd yn agos at galon llawer o bobl ond efallai eu bod yn ansicr sut i gael effaith bositif. Gall materion mawr fel y newid yn yr hinsawdd, colli rhywogaethau, neu lygredd plastig yn y môr gorddi’r dyfroedd ar y cyfryngau cymdeithasol ond weithiau gall ymddangos yn anodd troi’r pryder hwnnw yn gamau ymarferol.

Mae gwirfoddoli amgylcheddol yn ffordd wych o ddechrau cefnogi’r blaned wrth roi’n ôl i’ch cymuned leol, ac mae yna lawer o gyfleoedd a all weddu i’ch ffordd o fyw.

Nod y pecyn cymorth hwn yw helpu pobl i ddechrau gwirfoddoli dros yr amgylchedd sydd efallai heb ystyried hynny o’r blaen ac mae’n tynnu sylw at y cyfleoedd cyffrous sydd ar gael gan fudiadau lleol a chenedlaethol.
Dyma Chloe Jenkins yn egluro sut a pham y cafodd y pecyn cymorth ei greu;
‘Wrth lunio’r pecyn cymorth hwn ystyriodd Environet yr hyn yr hoffai pobl ei gael o wirfoddoli amgylcheddol yn seiliedig ar eu sgiliau, eu diddordebau, a’u hanghenion. Mae rhai pobl wrth eu boddau ym myd natur, mae eraill yn fedrus gyda thechnoleg, ac mae rhai pobl ar dân i helpu eu cymuned. Roedd arnon ni eisiau helpu i rannu’r ystod enfawr o gyfleoedd gwahanol sydd ar gael, a all ffitio o amgylch bywydau prysur ac sy’n galluogi pobl i gefnogi’r amgylchedd mewn ffyrdd nad oeddynt efallai wedi’u hystyried o’r blaen. Roedd arnon ni eisiau dangos drwy’r pecyn cymorth hwn fod gan bawb y potensial i wneud rhywbeth positif dros ein hamgylchedd naturiol – o wau nythod ar gyfer bywyd gwyllt i fonitro pengwiniaid o’ch cartref!’

 ymlaen i ddweud;
‘Mae’r ymateb gan grwpiau cymunedol hyd yma wedi bod yn ardderchog; mae pawb wedi bod yn awyddus iawn i gyfrannu ac rydym yn gyffro i gyd i arddangos rhai o’r prosiectau arbennig sydd gan Gymru i’w cynnig.’

Rhennir y pecyn cymorth yn themâu i helpu pobl i ddod o hyd i brosiect neu syniad addas iddyn nhw:

  • Pobl a’r Gymuned
  • Pethau Ymarferol
  • Bwyd a Thyfu
  • Celf a Phethau Creadigol
  • Technoleg Ddigidol
  • Iach ac Egnïol

Mae’r pecyn cymorth hefyd yn cynnwys syniadau i roi hwb gwyrdd i’ch bywyd bob dydd yn yr adran ‘Mynd Ymhellach’ i’r rheini sydd am wneud mwy dros y blaned. Mae’n awgrymu ffyrdd o leihau’ch ôl-troed carbon, dŵr, a phlastig ac ymgyrchoedd a gweithgareddau mwy hirdymor.

Pa ffyrdd bynnag a ddewiswch i gyfrannu fe fyddwch yn helpu i wella ein hamgylchedd yn awr ac i genedlaethau’r dyfodol!

Mae’r Pecyn Cymorth Gwirfoddoli Amgylcheddol a’n hadnoddau eraill ar Fuddsoddi ym Myd Natur ar gael yma.

I gael gwybod mwy am y pecyn cymorth a sut i’w rannu, neu os hoffech i ni hyrwyddo’ch gweithgareddau a’ch digwyddiadau amgylcheddol, cysylltwch drwy ebostio environet@wcva.org.uk neu drydar @wcva_ec

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design