avow logo

AVOW

Grymuso Cymunedau

Rydym yn falch o anfon atoch gopi o’n papur – Grymuso Cymunedau  sy’n rhoi crynodeb o ganfyddiadau a’r camau gweithredu a argymhellir er mwyn:

Hoffem ddiolch i bawb a fynegodd ddiddordeb yn y gwaith yma, ac a roddodd o’u hamser a’u harbenigedd i helpu i ddatblygu’r cynigion. Heb eich cyfraniad ni fyddai’r gwaith yma wedi bod yn bosib. Cawsom gyfoeth o syniadau ymarferol, awgrymiadau a gwerthoedd gennych.

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gyhoeddi y byddai’n dirwyn Cymunedau yn Gyntaf i ben yn raddol ac yn datblygu “dull newydd o greu cymunedau cryf” mae WCVA wedi gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu cynigion ynghylch sut y gallwn gydweithio i rymuso cymunedau a hybu llesiant cymunedol ymhellach.

Roedd y drafodaeth gychwynnol yn seiliedig ar bapur trafod, wedi’i ysgrifennu ar y cyd â Talwrn. Cynhaliwyd dwy drafodaeth bord gron gysylltiedig hefyd ag Ymddiriedolaeth Carnegie y DU a chyhoeddwyd adroddiad ar y cyd, Cefnogi Lleoedd Lleol a Phobl Leol: Cyfleoedd a Heriau ar gyfer Trefi yng Nghymru

Ers hynny rydym wedi gweithio mewn partneriaeth agos â’r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a rhwydwaith a rhwydwaith Talwrn ac wedi cynnal trafodaethau rheolaidd â rhwydweithiau’r trydydd sector, gan gynnwys Cynghrair Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, Plant yng Nghymru, DTA Cymru, CWVYS, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru, Cefnogi Trydydd Sector Cymru, Urdd Gobaith Cymru, a Grŵp Cydraddoldeb Cymru.

Roedd meithrin cyswllt yn rhan ganolog o’r gwaith. Defnyddiwyd amryw o ddulliau cyfranogol a digidol gan gynnwys podlediadau, flogiau, blogiau, gweithdai a  dadleuon (Defnyddiwch Google Chrome) , ynghyd â chyflwyniadau ysgrifenedig traddodiadol o bob rhan o’r sector a thrafodaethau bord gron.

Rydym wedi tynnu ar dystiolaeth ymchwil, gan gynnwys:

Fe fyddem yn eich annog i barhau i ymwneud â’r gwaith yma wrth iddo symud ymlaen i sicrhau bod eich llais chi a llais y trydydd sector yng Nghymru yn cael ei glywed.

WCVA Grymuso Cymunedau: wcva-empowering-communities-report_final

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design