avow logo

AVOW

Cynhadledd yr Undeb Credyd Cenedlaethol ‘Buddiannau i Weithwyr’

Welsh Government11 Mehefin 2015

10am – 3pm

Canolfan Catrin Finch, Wrecsam, LL11 2HS

Mae Undebau Credyd Cymru am gryfhau eu partneriaeth â chwmnïau preifat lleol fel bod gweithwyr yn gallu elwa ar gynnyrch ariannol cystadleuol yr Undebau Credyd. Â hyn mewn golwg, thema Cynhadledd Llywodraeth Cymru ar Undebau Credyd eleni yw “Manteision i Weithwyr’. Caiff ei chynnal ar 11 Mehefin yng Nghanolfan Catrin Finch, Wrecsam. Bydd y gynhadledd yn gyfle i gynrychiolwyr glywed am y manteision y gall cyflogwyr eu cynnig i’w gweithwyr trwy greu partneriaeth ag Undeb Credyd, ac i drafod ac ystyried trywyddau’r dyfodol. Caiff cynrychiolwyr eu hannog i ystyried eu polisïau eu hunain a rhannu gwybodaeth am arferion da.

Mae Undebau Credyd yn cynnig cyfleusterau cynilo cystadleuol a benthyciadau llog isel i aelodau a dyna pam dwi’n teimlo eu bod yn opsiwn rhagorol i bawb.

Bydd y gynhadledd yn ymdrin â’r manteision y gallai partneriaeth ag Undeb Credyd eu cynnig i weithwyr yn y sector preifat a chyhoeddus. Bydd y Gynhadledd yn ystyried manteision talu cyflogau trwy’r Gyflogres i gyfrif Undeb Credyd a sut y gellid gwneud hynny’n ymarferol. Ni fyddai partneriaeth o’r fath yn golygu unrhyw gost i gyflogwr ond bydd yn cynnig manteision mawr i’r gweithiwr.

Oherwydd prinder lle, dim ond lle ar gyfer un cynrychiolydd o bob cwmni y gallwn ei gynnig. Fe’ch gwahoddir i enwebu un person i ddod – i hyrwyddo Undebau Credyd o fewn eich sefydliad. Dylai fod yn uwch swyddog yn eich adran Adnoddau Dynol neu’r sawl sy’n gyfrifol am y Gyflogres. E-bostiwch yr enw a’r manylion cysylltu at dîm Undebau Credyd Llywodraeth Cymru yn creditunions@wales.gsi.gov.uk neu ffoniwch 0300 062 8874.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design