avow logo

AVOW

Peidiwch ag anwybyddu eich pecyn sgrinio’r coluddyn – fe allai achub eich bywyd

Mae Sgrinio Coluddion Cymru’n annog pobl sydd rhwng 60 a 74 oed ac sy’n byw yn Wrecsam i anfon eu pecynnau sgrinio’r coluddyn yn ôl. Ar hyn o bryd, llai na hanner y bobl sy’n cael y pecyn sy’n cwblhau’r prawf.

Byddwn ni a’n partner Bwrdd Gwasanaethau Lleol Wrecsam yn lansio ymgyrch ar 14 Chwefror sy’n ceisio annog mwy o bobl yr ardal i wneud y prawf. Bydd côr ‘Sing with Us’ Tenovus yn lansio’r ymgyrch yn swyddogol yn ystod digwyddiad yn Neuadd y Sir sy’n dechrau am hanner dydd. Bydd gwybodaeth am sgrinio’r coluddyn, cyngor ar fyw’n iach a gwasanaeth Dim Smygu Cymru ar gael hyd at 2pm.

Yn ystod yr ymgyrch, bydd eitemau ar y radio ac yn y cyfryngau cymdeithasol a’r papurau newydd yn hyrwyddo sgrinio’r coluddyn. Mae cwmnïau ac elusennau lleol yn cynorthwyo’r ymgyrch drwy osod posteri a thaflenni mewn mannau amlwg.

Dywedodd Hannah Jones, Arbenigwr Sgrinio Coluddion Cymru ar Ymgysylltu â Sgrinio, “Rydym yn gwahodd dynion a merched sydd rhwng 60 a 74 oed i wneud y prawf. Mae’n golygu defnyddio’r pecyn i wneud prawf syml ym mhreifatrwydd eu cartrefi eu hunain. Rydym yn postio pecyn yn awtomatig i bob unigolyn cymwys bob dwy flynedd. Ond mae’n destun pryder i ni mai dim ond 48% o drigolion Wrecsam sy’n eu hanfon yn ôl, sy’n ganran is nag ardaloedd eraill.

Rydym yn awyddus i weld cymaint â phosib o bobl yn elwa ar y prawf syml yma a allai achub eu bywydau. Mae sgrinio’n dod o hyd i ganser y coluddyn yn y camau cynnar, yn aml pan nad oes unrhyw symptomau. Dyma’r adeg pan mae triniaethau’n fwyaf effeithiol. Rydym yn annog pobl i anghofio eu swildod ac i gwblhau pecyn y prawf gan y gallai achub eu bywydau. Os ydych chi wedi colli’ch pecyn ffoniwch ni ar 0800 2943370 i ofyn am un newydd.”

Am fwy o wybodaeth am Sgrinio Coluddion Cymru, ewch i’r wefan www.screeningservices.org/bsw neu ffoniwch y llinell gymorth rhadffôn ar 0800 294 3370.

Poster A4 final

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design