avow logo

AVOW

Rhowch i’r Digartref rhwng y 12fed o Dachwedd a’r 17eg o Ragfyr 2012

Mae hi’n nesáu at yr adeg honno o’r flwyddyn lle mae AVOW yn dechrau casglu bwyd a dillad ar gyfer pobl fregus a phobl ddigartref Sir Wrecsam.

Dros y tair blynedd diwethaf mae AVOW (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam) wedi cael cefnogaeth ryfeddol gan bobl a chymunedau Wrecsam fel rhan o’r prosiect SURF (Service Users Reaching Forward). Llynedd roedd y cyfraniadau deirgwaith yn fwy na’r blynyddoedd blaenorol. Oherwydd y fath haelioni llwyddodd AVOW i ddarparu dros gan pecyn o fwyd a dillad i’w dosbarthu yn y sir. Mae hyn ar adeg pan mae gwasanaethau eraill yr ardal yn cau dros yr ŵyl.

Eleni bu AVOW yn cydweithio ag Ysgol Rhiwabon fel rhan o gymhwyster y Fagloriaeth Gymreig. Fel rhan o’r cymhwyster hwn mae’n rhaid i’r disgyblion wneud ‘Gwaith Cymunedol’ ac maen nhw wedi penderfynu agor banc bwyd yn yr ysgol. Bydd disgyblion y chweched dosbarth yn didoli’r eitemau a gyfrannir gan eu dosbarthu i bobl ddigartref a phobl fregus mewn ardaloedd fel Rhiwabon, Cefn Mawr ac Acrefair.

Mae AVOW yn gofyn am fwyd sy’n hawdd ei gynhesu fel caniau modrwyog, pot noodles, cawl mewn cwpan a bwydydd eraill sy’n cadw’n dda – pethau fel bisgedi creision a siocled. Mae AVOW hefyd yn edrych am ddillad cynnes fel hetiau, menig, sgarffiau a chotiau a siwmperi meddal. Buasai cyfraniadau ariannol o gymorth hefyd.

Byddwn yn casglu o’r 12fed o Dachwedd hyd y 17eg o fis Rhagfyr. Dewch â’ch nwyddau draw i Tŷ Avow, Stryt Egerton, Wrecsam; i Ganolfan Gyfleoedd Plas Madog neu i Ysgol Rhiwabon.

Mae AVOW hefyd yn trefnu “noson dan y sêr” ar y 7fed o Ragfyr 2012. Mae pobl o wahanol gefndiroedd yn cymryd rhan ac yn edrych am noddwyr i’w cefnogi. Mae’r achos yn un teilwng iawn a buasai cyfraniad o faint bynnag yn werthfawr tu hwnt.

Fe gynhaliwyd y noson am y tro cyntaf yn 2009 ar ôl i’r syniad wawrio ar ddau gyfaill oedd yn gwirfoddoli ar brosiect SURF. Mae’r ymgyrch, a’ch cefnogaeth chi, wedi tyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Gyda bod mwy a mwy o bobl yn dod yn ddigartref rydym yn gobeithio y bydd y noson yn mynd o nerth i nerth.

Dywedodd Peter Jones, Cydlynydd Gwirfoddolwyr y prosiect Camddefnyddio Sylweddau ers pedair blynedd, “Ers i mi ymuno â’r prosiect rydw i wedi cwrdd â phobl anhygoel, yn wirfoddolwyr, defnyddwyr gwasanaeth ac aelodau o’r cyhoedd. Maen nhw wedi fy ysbrydoli ac wedi rhoi’r dyfalbarhad i mi ac i eraill ddal ati gyda’n gwaith o helpu pobl ddigartref, gan roi cyfle iddyn nhw newid eu bywydau a chael bwyd yn eu boliau. Gobeithio y gallwn ni ddibynnu ar eich cefnogaeth.”

Ewch i dudalen Facebook a Thrydar AVOW i wybod mwy neu ewch i’r gwefannau canlynol:

www.avow.org a www.ysgolrhiwabon.co.uk

Diolch i chi o flaen llaw am eich cefnogaeth. Os hoffech chi fwy o wybodaeth cysylltwch â peter.jones@avow.org neu ffoniwch 01978 312556.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design