avow logo

AVOW

Pecyn Digidol ar gyfer Cymunedau

wcc-logo-transparentCymunedau Digidol Cymru yw prosiect cynhwysiant digidol newydd Llywodraeth Cymru, sy’n canolbwyntio ar helpu sefydliadau i ddatblygu sgiliau digidol yn y cymunedau y maen nhw’n eu gwasanaethu. Fel rhan o’r cymorth a ddarperir yn y prosiect, byddwn yn dosbarthu pecynnau digidol rhad ac am ddim i sefydliadau cymwys. Mae hyn yn golygu y gallwch chi wneud cais i dderbyn pecyn sy’n cynnwys gliniaduron, llechi ac offer arbenigol, gan ganiatáu i’r pecyn gael ei ddefnyddio gan bobl ag anableddau. Y bwriad yw i’r sefydliadau ddefnyddio’r pecyn i gyflwyno pobl i fuddion bod ar-lein, cynyddu eu hyder a datblygu eu sgiliau.

Pwy all wneud cais?

Gall unrhyw sefydliad sy’n cynorthwyo pobl wedi’u hallgáu’n ddigidol wneud cais. Gallai hyn gynnwys llyfrgelloedd cyhoeddus, cymdeithasau tai, canolfannau cymunedol a grwpiau gwirfoddol. Rhaid i’r pecyn gael ei ddefnyddio i ymgysylltu â’r gymuned ac i’w ddefnyddio gan y cyhoedd. Nid yw’r pecyn at ddefnydd gweinyddol.

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i sefydliadau sy’n gweithio gyda, neu sy’n gwasanaethu, ceiswyr gwaith, pobl anabl, tenantiaid tai cymdeithasol a phobl hŷn. Rydym ni hefyd eisiau canolbwyntio ein gwaith ar rannau mwy difreintiedig Cymru. I wneud y mwyaf o’r pecyn sydd gennym, hoffem iddo fod o fudd i gymaint o bobl â phosibl, felly, yn ddelfrydol, bydd angen i chi ei wneud ar gael i’r cyhoedd.

Os bydd mwy o sefydliadau’n gwneud cais na nifer y pecynnau sydd gennym, byddwn yn defnyddio’r ffactorau uchod i flaenoriaethu ceisiadau.

Sut ydw i’n gwneud cais?

Mae ffurflen gais fer a syml ar y dudalen hon, y gallwch ei lawrlwytho.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm, dydd Gwener, 8 Mai. Gobeithiwn wneud penderfyniad cyn gynted â phosibl.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi mewn neges e-bost at helen.evans@walescooperative.org.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design