avow logo

AVOW

Derbyniad Eglwysi Dementia Cyfeillgar

Mae Esgobaeth Llanelwy wedi chwarae rhan flaenorol mewn gwella dealltwriaeth o’r cyflwr dementia trwy weithio tuag at wneud ein heglwysi yn eglwysi dementia cyfeillgar a thrwy gyflwyno hyfforddiant i unigolion sy’n gweithio gyda phobl sy’n dioddef o’r cyflwr. Mae eglwysi mewn sefyllfa dda i chwarae rhan arwyddocaol yn ddatblygiad cymunedau gan fod oedran ein haddolwyr yn fwy tebygol o ddatblygu’r cyflwr.

Estynnaf wahoddiad i chi ymuno â mi mewn digwyddiad yng Nghadeirlan Llanelwy ar ddydd Gwener, 21ain o Orffennaf lle bydd cyfle i archwilio ffyrdd mae’r eglwys wedi defnyddio i wneud ein cymunedau yn fwy ymwybodol o anghenion pobl sy’n byw yn ddyddiol gyda’r clefyd. Bydd y rhaglen yn codi sylw ar yr hyn sydd eisoes wedi cael ei wneud a hefyd beth sydd i ddod, yn ogystal â chlywed oddi wrth glaf sy’n byw gyda dementia. Croeso i chi dod ag unrhyw westai gyda chi a fydd â diddordeb yn y prosiect hwn.

** I’r sawl ohonnoch a oedd yn bresennol yn lansiad Llangollen yn y Gwanwyn, bydd y digwyddiad yn Gorffennaf yn gyfle i chi clywed am y gwaith sydd wedi ei wneud gyda’r rhaglen hon**

Bydd y digwyddiad yn dechrau am 10.30 o’r gloch a bydd cinio poeth ar gael. Bydd cyfle i chi cymryd rhan mewn gweithdy gwirfoddol er mwyn derbyn hyfforddiant i fod yn fwy ymwybodol o ddementia. Bydd y cwrs yn para am awr os dymunwch gymryd ran.

Edrychaf ymlaen at eich gweld yn y digwyddiad arbennig hwn a byddaf yn ddiolchgar pe baech yn cadarnhau eich presenoldeb erbyn dydd Llun 10fed o Orffennaf ar y fan hwyraf os gwelwch yn dda. Anfonwch eich cadarnhad (gan nodi unrhyw anghenion arbennig parthed bwyd) i’m Cynorthwyydd Personol, Siân Sweeting-Jones, un nai i’r cyfeiriad isod neu trwy e-bost : Siansweeting-jones@churchinwales.org.uk

Os ydych am ddod a gwesteion, gadewch i Siân wybod er mwyn trefnu lluniaeth ar eu cyfer.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design