avow logo

AVOW

Cronfa Amddiffyn Diwylliant yn Agor

Sefydlwyd Cronfa Amddiffyn Diwylliant gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Mae’r Llywodraeth wedi rhoi £30 miliwn mewn cyllid cymorth datblygu tramor i gefnogi treftadaeth ddiwylliannol mewn gwledydd sydd wedi cael eu heffeithio gan wrthdaro rhwng 2016 a 2020.

Amcan trosfwaol y Gronfa yw gwarchod treftadaeth ddiwylliannol, creu cyfleoedd ar gyfer datblygu cymdeithasol ac economaidd drwy adeiladu capasiti er mwyn maethu, gwarchod a hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol dramor.

Gellir derbyn ceisiadau gan sefydliadau anllywodraethol, elusennau, sefydliadau gwirfoddol, sefydliadau yn y sector cyhoeddus a sefydliadau academaidd sydd wedi’u lleoli yn y DU.

Mae grantiau yn addas ar gyfer ymgeiswyr sy’n gweithio gyda phartneriaid lleol yn un neu fwy o wledydd targed y Gronfa, sef: Affganistan, Yr Aifft, Iorddonen, Libanus, Libia, Irac, Tiroedd Palestina a Feddiannwyd, Y Swdan, Syria, Tiwnisia, Twrci ac Yemen.

Mae treftadaeth ddiwydiannol yn cynnwys llawer o wahanol bethau o’r gorffennol y mae cymunedau yn eu gwerthfawrogi ac yn dymuno eu pasio ymlaen i genedlaethau’r dyfodol.

Ceir dwy lefel o gyllid:

Mae  sefydliadau wedi cael eu cyfyngu i uchafswm o £3 miliwn mewn cyllid o’r Gronfa Amddiffyn Diwylliant o 2016 i 2020.  Mae hwn yn gyfanswm cronnol sy’n cynrychioli bob grant a ddyfarnwyd ar gyfer prosiectau.

Mae prosesau ymgeisio gwahanol ar gyfer grantiau bychain a grantiau mawr.

Y dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb ar gyfer grantiau mawr yw

3 Tachwedd 2017. 

Cynghorir ymgeiswyr i ddarllen y ddogfen canllawiau ymgeisio cyn anfon datganiad o ddiddordeb.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design