avow logo

AVOW

Ymgynghoriad: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Mae hwn yn ymgynghoriad ar y cyd a fydd yn cyfrannu at waith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Mae’r Pwyllgorau wedi cytuno i weithio gyda’i gilydd i ystyried goblygiadau’r Bil hwn i Gymru.

Byddai’r Pwyllgorau yn croesawu eich ymateb cyffredinol i’r Bil, yn ogystal â’ch barn am y materion a ganlyn:

–   ymdriniaeth o ddatganoli;

–   dirprwyo pwerau a’u rheoli;

–   prosesau craffu a rôl y deddfwrfeydd datganoledig.

Oherwydd goblygiadau pell-gyrhaeddol posibl y Bil, cofiwch y caiff unrhyw sylwadau sy’n berthnasol I bwyllgorau pwnc eraill y Cynulliad eu rhannu â’r pwyllgorau hynny.

Wrth baratoi ymateb, efallai y byddwch am ystyried y gwaith y mae’r ddau Bwyllgor wedi’i gyhoeddi mewn cysylltiad â’r Bil hwn.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddatganiad mewn ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y Bil ac mae’r Pwyllgor yn bwriadu ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE i gyflwyno’i syniadau cychwynnol ynglŷn â’r Bil fel y’i cyflwynwyd.

Cyhoeddodd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol adroddiad ar Bapur Gwyn Llywodraeth y DU ar y Bil. Mae hefyd wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â’r UE i ofyn am ymateb i’r adroddiad hwnnw.

Mae’r Pwyllgorau yn croesawu ymatebion yn Gymraeg neu Saesneg gan unigolion a sefydliadau. Gofynnwn i sefydliadau sydd â’u polisïau iaith eu hunain ddarparu ymatebion dwyieithog, yn unol â’r polisïau hynny.

Ni ddylai cyflwyniadau fod yn hwy na 2,000 o eiriau, dylent gynnwys paragraffau wedi’u rhifo, a dylid cyfeirnodi ffynonellau tystiolaeth a chynnwys hyperddolenni lle mae hynny’n bosibl.

Anfonwch eich ymateb at: Pwyllgorau@cynulliad.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw: 10.00 dydd Llun, 4 Medi 2017

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design