avow logo

AVOW

Lansio Ymgynghoriad: Datgelu gyfer rheoli llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru

Datgelu cynlluniau ar gyfer rheoli llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru ar gyfer y degawd nesaf

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod cynnigion newydd i fynd i’r afael a pherygl llifogydd ac erydu arfordirol drwy ‘seilwaith gwyrdd’ gan gysidro newid hinsawdd mewn mapiau perygl llifogydd.

Gyda dros 245,000 o eiddo mewn risg o lifogydd o afonydd, y môr a dŵr wyneb, heddiw (24 Mehefin) mae’r Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi lansio ymgynghoriad ar Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru.
Mae’r strategaeth yn gosod cynigion i reoli risg llifogydd ac erydu arfordirol hyd at 2028 ond hefyd yn edrych ymlaen at sut y gallwn ddeall yn well sut i ymdrin â risg mewn ffordd sy’n fwy cynaliadwy.
Mae hinsawdd Cymru yn newid, yn y blynyddoedd i ddod, mae’n debygol bydd llifogydd yn fwy difrifol a mwy rheolaidd,  lefelau’r môr yn codi, a’r arfordir yn cael ei erydu’n gyflymach.

Mae’r strategaeth yn adeiladu ar ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fuddsoddi dros £350 miliwn mewn rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yn ystod oes y Llywodraeth yma (2016-2021).

Mae’r strategaeth wedi ei baratoi ochr yn ochr gyda diweddariad i gyngor cynllunio Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15, a fydd yn cael ei lansio ar gyfer ymgynghoriad yn fuan. Bydd yn dweud sut mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’w bolisi rhagofalus gael ei roi ar waith i geisio osgoi datblygiad mewn ardaloedd mewn risg o lifogydd.

Rhannwch gyda rhanddeiliaid / partneriaid perthnasol.

https://llyw.cymru/y-strategaeth-ar-gyfer-rheoli-risg-llifogydd-ac-erydu-arfordirol

https://llyw.cymru/cynllun-hirdymor-newydd-ar-gyfer-rheoli-perygl-llifogydd-ac-erydu-arfordirol-yng-nghymru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design