avow logo

AVOW

Grant Cynhwysiant Cymunedol

Grant Cynhwysiant Cymunedol – Gwneud gwahaniaeth i bobl a chymunedau

Crëwyd y Grant Cynhwysiant Cymunedol yn 2012 i wella bywydau pobl hŷn sy’n byw yn Wrecsam.

Rwy’n ysgrifennu atoch i’ch hysbysu bod llwyddiant y grant wedi arwain at newid mewn cymhwyster sydd yn golygu y gellir defnyddio’r Grant i gefnogi oedolion gydag anableddau corfforol, synhwyrol neu anableddau dysgu, yn ogystal ag unigolion sydd â phroblemau iechyd meddwl a gofalwyr.

Felly fe wahoddir ceisiadau gan grwpiau cymunedol a sefydliadu trydydd sector sydd yn cefnogi oedolion sydd ag anableddau, problemau iechyd meddwl neu nam ar y synhwyrau.

Mae’r Grant yn ffordd gyffrous ac arloesol y gall Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cyngor Wrecsam gefnogi datblygiad cynaliadwy cefnogaeth ataliol lefel isel sydd yn seiliedig yn y gymuned, sydd yn cyd-fynd yn dda â’r blaenoriaethau a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) a Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).

Mae’r Grant yn cefnogi cyflawni canlyniadau cadarnhaol ar gyfer oedolion ac mae’n galluogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain am gyfnodau hwy. Mae cyllid, sydd yn amrywio o £200 – £2,500 ar gael i gefnogi’r gwaith o sefydlu a/neu weithgareddau cynaliadwy sy’n seiliedig yn y gymuned sydd yn lleihau arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd (gyda ffocws ar ardaloedd gwledig), trwy gefnogi pobl i gynnal neu adennill cysylltiadau cymdeithasol a galluogi pobl i gymryd rhan yn eu cymuned leol.

Nid yn unig y mae ailgysylltu unigolion ynysig ac unig yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau oedolion hŷn a diamddiffyn o ran eu hiechyd a lles emosiynol, ond mae hefyd yn cefnogi’r gymuned trwy gael gafael ar eu cyfalaf economaidd a chymdeithasol.

Nod y Grant ydi cefnogi gweithgareddau sy’n seiliedig yn y gymuned a chlybiau cinio.  Hyd yn hyn, mae wedi helpu dros 100 o grwpiau ar draws y Fwrdeistref, gan gynnwys grwpiau ymarfer corff, gwylio adar, dosbarthiadau celf, grwpiau ffotograffiaeth a llawer, llawer mwy.

Mae’r Panel Grant yn ystyried ceisiadau 4 gwaith yn ystod y flwyddyn ariannol (dyddiadau’r Panel i’w cadarnhau) ac mae ffurflenni cais ar gael ar gais trwy e-bost neu ffôn; mae’r manylion cysylltu isod.

Os ydych chi’n sefydliad sy’n gweithio gydag oedolion diamddiffyn, yn grŵp cymunedol sydd eisoes wedi’i sefydlu, neu’n rhywun sydd â syniad da, cysylltwch â’r:-

Tîm Comisiynu, Cyngor Wrecsam ar 01978 292066 i gael sgwrs anffurfiol neu i gael rhagor o wybodaeth.

Mae ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd ar gael trwy anfon e-bost i: commissioning@wrexham.gov.uk

Delyth Pridding

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design