avow logo

AVOW

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol

Mae’r rhaglen Cyfleusterau Cymunedol ydy rhan o hagenda Trechu Tlodi â Llywodraeth Cymru

Mae grantiau cyfalaf ar gael i grwpiau gwirfoddol dan arweiniad y gymuned, mentrau cymdeithasol a mudiadau cymunedol i drechu tlodi a’i effeithiau, cynyddu cyfleoedd, sicrhau ffyniant i bawb a datblygu cymunedau cadarn lle mae pobl yn cael eu cynnwys a’u grymuso – trwy ddatblygu cyfleusterau cymunedol.

Rhaid i gyfleusterau fod o gymorth i bobl mewn cymunedau yng Nghymru, a chael eu defnyddio’n helaeth ganddynt.

Mae dwy lefel o gyllid ar gael:

Gall ymgeiswyr ymgeisio am fwy nag un grant o fewn tair blynedd, hyd at uchafswm o dri dyfarniad. Ni fydd yr un mudiad yn cael mwy na £250,000 o fewn cyfnod o dair blynedd.

Gall grantiau ariannu dibenion amrywiol, gan gynnwys gwasanaethau hyfforddi, gwasanaethau iechyd lleol, diogelu a darparu neu ailgyflwyno gwasanaethau cymunedol lleol megis llyfrgelloedd a swyddfeydd post. Gallai grantiau hefyd ddarparu mynediad digidol, annog cydleoli grwpiau lleol a chynnal banciau bwyd.

Mae dau gam i’r broses ymgeisio: cam Datganiad o Ddiddordeb a cham Cais Llawn. Dylai ymgeiswyr nodi bod hon yn gronfa boblogaidd ac efallai y bydd ceisiadau cryf hyd yn oed yn cael eu gwrthod.

Gall grwpiau ymgeisio unrhyw bryd cyn 31 Mawrth 2018.

Mae manylion pellach ar gael ar: http://llyw.cymru/topics/people-and-communities/communities/community-facilities-programme/?lang=cy neu drwy ebostio: communityfacilitiesproghelp@gov.wales

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design