avow logo

AVOW

CAIS AM ENWEBIADAU AR GYFER ANRHYDEDDAU (PEN-BLWYDD 2014)

Rwy’n ysgrifennu atoch i wahodd enwebiadau i’w hystyried ar gyfer Rhestr Anrhydeddau’r Pen-Blwydd 2014. Mae’n ymddangos ymhell i ffwrdd nawr, ond mae’r amser rhagarweiniol ar gyfer y gwobrau hyn yn gofyn am gryn dipyn o gynllunio ymlaen llaw. Wrth ymateb, cofiwch fod angen ystyried cydweithwyr sy’n ymddeol yn ystod ail hanner y flwyddyn, gan mai fel arfer dim ond ar y rhestr anrhydeddau yn union ar ôl iddynt ymddeol y gallant gael eu hanrhydeddu: er nad yw gwasanaeth hir a theilwng yn unig yn ddigon i haeddu gwobr, gall hyn fod yn elfen o’u cyflawniad.

Y cefndir

Mae’r system anrhydeddau yn cydnabod cyfraniad eithriadol pobl ar draws y Deyrnas Unedig. Mae gan Gymru hithau lawer o bobl sy’n rhoi gwasanaeth eithriadol ac sy’n glod i’w cymunedau a’u mudiadau, yn ogystal ag i Gymru. Fe ddylem, felly, sicrhau dewis cadarn ac amrywiol o ymgeiswyr o Gymru er mwyn adlewyrchu hynny. Yn y cyd-destun hwnnw, hoffwn eich annog i ystyried enwau posibl o fewn eich sefydliad, ac ymysg y rheini rydych mewn cysylltiad busnes â nhw, ac i gynnig enwebiadau sy’n addas ar gyfer pob lefel o’r anrhydeddau.

Ewch ati’n bersonol i ganfod a chynnig enwebiadau gan fod hyn yn ffordd bwysig o gydnabod a chodi proffil gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru. Prif iawn fu’r enwebiadau o awdurdodau lleol yn ystod cylchoedd diweddar.

Wrth wneud hynny, ymgynghorwch yn eang o fewn eich sefydliad a thu hwnt iddo, gan ddefnyddio cyrff llywodraethu a rhwydweithiau staff er mwyn sicrhau bod pob agwedd ar eich gwaith a phob cyfraniad ar bob lefel yn cael eu hystyried. Rydym yn chwilio am enwebiadau sy’n adlewyrchu amrywiaeth eich gweithlu a’ch cymuned broffesiynol. Ar sail y mathau o enwebiadau a gafwyd yn y gorffennol, dylech roi sylw arbennig i ganfod ac enwebu menywod y mae eu cyfraniad yn haeddu cael ei ystyried.

Protocol

Er nad oes meini prawf penodol ar gyfer enwebiadau am anrhydeddau, byddem yn disgwyl bod y rhai a enwebir:

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi ychwanegu gwerth gwirioneddol – ac wrth ystyried lefelau’r enwebiadau, mae cyfle i wahaniaethu rhwng pobl sydd wedi cyfrannu i gymunedau neu sefydliadau yn lleol, neu ledled Cymru, neu sydd hyd yn oed wedi helpu i godi proffil Cymru yn rhyngwladol.

Dylid gwneud yr enwebiadau tra bod y sawl a enwebir yn dal yn weithgar, neu’n agosáu at ddiwedd ei gyfnod o weithgarwch. Os oes modd, dylid gwneud yr enwebiad 12 mis o leiaf cyn y disgwylir i’r person ymddeol neu roi’r gorau iddi. Wrth baratoi eich enwebiadau, mae’n rhesymol gofyn i bobl eraill am wybodaeth am yr ymgeisydd, ond mae’n hanfodol trin pob ymholiad yn gwbl gyfrinachol. Ni ddylid ar unrhyw gyfrif ddweud wrth y rhai a enwebir eu bod yn cael eu hystyried ar gyfer anrhydedd.

Mae disgresiwn wrth wneud ymholiadau hanfodol hefyd yn arbennig o bwysig.

Gweithredu lleol

Wrth fynd ar drywydd enwebiadau, sicrhewch eich bod:

Gwneud enwebiad

Amgaeir profforma a chanllawiau i’ch cynorthwyo wrth enwebu.

Gellir cyflwyno’r enwebiadau yn electronig, ac mae’r canllawiau yn esbonio sut mae gwneud hynny. Os nad yw hynny’n bosibl, fe wnawn eu derbyn ar bapur.

Fe fyddwn i hefyd yn croesawu unrhyw awgrymiadau yn awr am ymgeiswyr posibl ar gyfer rowndiau’r dyfodol.

Edrychaf ymlaen at dderbyn eich enwebiadau erbyn 26 Gorffennaf 2013.

Citation proforma (Welsh)

Citation proforma guide (Welsh)

Types of Award

Dylid anfon yr enwebiadau at:

 David.Gardiner@wales.gsi.gov.uk neu David Gardiner, Tîm Gweithrediadau Llywodraeth Leol a Chymunedau, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. Rhif ffôn: 02920 825432

Yn gywir

June E Milligan

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design