avow logo

AVOW

Cymorth ar gyfer Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr yng Nghymru – Cais am Dystiolaeth

Rydym wrthi’n casglu tystiolaeth am y cymorth sydd ar gael i oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru.

Mae oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn bobl ifanc 16-24 oed sy’n darparu gofal did֗âl i rywun, fel arfer aelod o’u teulu, ar sail reolaidd. Gall oedolion ifanc sy’n ofalwyr fod ag anghenion penodol wrth iddynt symud o’r ysgol i addysg bellach, cyflogaeth a hyfforddiant.

Mae’r ymchwil hwn yn gam pwysig tuag ddeall yn well beth yw anghenion oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru a’r cymorth sydd ar gael iddynt ar hyn o bryd. Bydd yr adroddiad sy’n dilyn yn rhoi argymhellion ar gyfer gwella polisi ac ymarfer yn y maes.

Pwy ddylai ymateb? 

Gofynnwn am ymatebion gan sefydliadau sy’n ymwneud yn uniongyrchol gyda chefnogi oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru, yn cynnwys (ond heb ei gyfyngu i):

Caiff y cwestiynau eu cyfeirio yn dibynnu ar y math o sefydliad yr ydych yn perthyn iddo. Gofynnir i chi nodi hyn os ydych yn llenwi fersiwn dogfen Word o’r cais am dystiolaeth.

Pam cymryd rhan?

Mae hwn yn gyfle gwych i bolisi ac ymarfer yn ymwneud ag oedolion ifanc sy’n ofalwyr yng Nghymru. Drwy wneud hynny, rydych yn sicrhau fod y cymorth cywir yn ei le i helpu oedolion ifanc sy’n ofalwyr i oresgyn rhwystrau i symud ymlaen i gyflogaeth ac addysg bellach.

Atebwch i’n cais ar-lein am dystiolaetherbyn dydd Mercher 28 Chwefror 2018 os gwelwch yn dda. 

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch âcalvin.lees@learningandwork.org.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design